Pagina's

woensdag 4 december 2013

Binnen 3 dagen uw TAPU!

Positieve wijzigingen rond de Tapu*

Buitenlanders kunnen vanaf heden binnen 3 dagen een  Tapu verkrijgen!!!

Bij de reguliere eigendomsoverdracht procedure was een buitenlander verplicht bij iedere overdracht van een onroerend goed een toestemmingprocedure via het Tapu kantoor te doorlopen, ongeacht of er al eerder een gevolgd was of niet. 

Zonder deze toestemmingsprocedure kon men de daadwerkelijke overdracht en levering bij het Tapu kantoor niet laten inschrijven. Deze procedure duurde minimaal 6 tot 8 weken. Het afwachten van deze procedure had zowel voor de koper als voor de verkoper juridische nadelen.  Echter sinds oktober 2013 is het mogelijk geworden dat een buitenlander voor het aankopen van een woning geen aanvraagprocedure meer hoeft te doorlopen indien er al voor hetzelfde kavel (welke gekenmerkt wordt door een ada en perceel nummer) reeds een toestemmingsprocedure is gevolgd. Met andere woorden als reeds eerder voor een gebouw waarin het appartement ligt of voor het perceel waarin de villa ligt een aanvraagprocedure met succes is gevolgd dan hoeft men voor hetzelfde perceel deze niet meer te volgen.

Dit betekent dat een buitenlander net als een Turk binnen 3 dagen zijn Tapu op eigen naam kan verkrijgen, mits er al een aanvraag sinds 05.05.2011 bij het tapu kantoor ligt.

Mocht er een toestemmingsprocedure vóór 05.05.2011 zijn doorlopen dan dient de toestemmingsprocedure alsnog opnieuw te worden doorlopen.

* Tapu is het eigendomsbewijs van uw vastgoed.

zondag 24 november 2013

De Kapıcı

(Apartman Görevlisi)

Iedere appartement eigenaar in Turkije zal bekend zijn met het fenomeen de kapici. (de conciërge). Een kapici is een persoon die werkzaam is in loondienst en belast is met de dagelijkse (schoonmaak)werkzaamheden van een of meerdere gebouwen.

Een beroep dat trouwens onder de Turken nauwelijks wordt gewaardeerd. Wellicht dat het woord ‘kapıcı’ (wat ‘deurman’ betekent in het Turks) hieraan bijdraagt. Men kijkt (letterlijk en figuurlijk) op hem neer, terwijl het een eervol beroep is dat goed verdient en waarbij de sociale rechten door de wetgever voldoende gewaarborgd zijn. Het minimale loon van een conciërge wordt zelfs per half jaar door de overheid officieel bijgesteld, terwijl dat niet vanzelfsprekend is voor een overheidsambtenaar.

Een vereniging is niet verplicht om een conciërge in loondienst te hebben, tenzij sprake is van een complex met meer dan 30 appartementen waar gebruik wordt gemaakt van een centrale verwarmingsinstallatie die met vaste brandstof werkt (zoals houtskool). Complexen met meer dan 60 appartementen dienen zelfs 2 conciërges in dienst te nemen/te hebben.

Men is ook verplicht om gebruik te maken van een conciërge bij appartementencomplex met meer dan 50 appartementen waar gebruik wordt gemaakt van een centrale verwarmingsinstallatie die op vloeibare brandstof werkt (zoals aardgas c.q diesel). Het aantal conciërges in loondienst wordt verdubbeld als er sprake is van een complex met meer dan 125 appartementen.

De onderliggende gedachte hiervan is dat de centraal bestuurde installatie van een complex zoals de verwarmingsinstallatie onderhouden moet worden door dezelfde persoon die ook het centrale aanspreekpunt is voor iedereen in het complex. De Conciërgewet verplicht de vereniging dan ook om in al deze gevallen de conciërge te voorzien van een huisvesting op het appartementen complex, maar ook het (laten) volgen van de juiste opleidingen voor het gebruiken en onderhouden van de centrale installaties van het complex.

Hoewel de verplichting om een conciërge in loondienst te nemen in sommige situaties bestaat, is het niet vanzelfsprekend dat een bestuurder van een vereniging naar eigen zeggen een conciërge in dienst kan nemen of ontslaan. Een conciërge kan namelijk slechts op basis van een besluit van de vereniging van eigenaren worden aangenomen dan wel ontslagen. Het besluit dient in meerderheid van stemmen genomen zijn. Een bestuurder is een uitvoerend orgaan van de vereniging en niet het beslissende orgaan.

Mocht men besluiten om een conciërge in dienst te nemen, dan dient een bestuurder ook zorg te dragen voor de ondertekening van een goed opgestelde arbeidsovereenkomst. Deze schriftelijke overeenkomst dient zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden te omvatten. Hierbij kunt u onder andere denken aan de duur van de overeenkomst, taakomschrijving, uurverdeling, vakantiedagen, het salaris en de sociale randvoorwaarden, zoals een huisvesting op het complex en of hij vrijblijvend gebruik kan maken van de openbare nutdoeleinden in de woning.

Volgens de wet op de conciërges behoort zowel het schoonmaken als het onderhouden van de algemene ruimtes, zoals het trappenhuis, de kelder, de garage of het zwembad en het leveren van diensten aan de woningeigenaren op vastgestelde tijden tot de vaste verantwoordelijkheden van een conciërge. Maar ook het vuilnisophalen en het verzorgen van de algemene tuinen en zwembad behoren tot de algemene taken van een conciërge.

Een persoon of meerdere personen die slechts bepaalde diensten leveren aan een complex kunnen zich de titel van conciërge niet toe-eigenen. U kunt hierbij denken aan een tuinman of een schoonmaker die met bepaalde taken is belast. Of deze personen in vaste loondienst zijn of niet is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Mijn artikel hierboven beperkt zich slechts tot de algemene regels betreffende de conciërge in loondienst bij een verenging van eigenaren. Het volgende artikel zal meer toegewijd zijn aan de huisvesting van een conciërge en aan welke criteria deze woning moet voldoen.

vrijdag 25 oktober 2013

Schenking aan Kinderen

Een schenking is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een vermogensdeel zoals geld of goederen wordt overgedragen aan een ontvanger zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid. Een schenking wordt ook wel gift of donatie genoemd.

Om fiscale redenen in het land van herkomst noopt de nodige woningeigenaar in Turkije zich te beraden over de schenkingsvoorwaarden aan zijn kinderen.

Het schenken van onroerend goed aan kinderen met of zonder behoud van vruchtgebruik is uiteraard ook in Turkije mogelijk. De procedure tot overdracht en levering op basis van schenking geschiedt op dezelfde wijze als de normale koop en levering van het onroerend goed. Voor de verkrijgende kinderen wordt een aanvraag tot overdracht bij het plaatselijke Tapu kantoor ingediend. De procedure duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Nadat de toestemming is verleend kan de akte tot schenking en levering bij het Tapu kantoor door de schenkende partij als de verkrijgende partij worden ondertekend. De meerderjarige kinderen kunnen uiteraard voor zichzelf ondertekenen. Bij minderjarige kinderen dienen beide ouders namens het kind de akte te ondertekenen.

Tapukosten*


De tapu leges bij schenking liggen hoger als bij verkoop. De tapu leges voor verkoop bedraagt anno 2013, 4% van de WOZ waarde. De tapu leges voor schenking bedraagt 5,94% van de WOZ waarde. De WOZ waarde wordt ieder jaar aan de hand van bepaalde criteria vastgesteld door de gemeente. De WOZ waarde kan door de eigenaar verkregen worden bij de afdeling onroerende zaken (emlak). Verder moet men rekening houden met de vaste leges, beëdigde vertaalkosten en kosten betreffende de aanvraagprocedure. Deze kosten worden gedeeltelijk bij aanvang van de procedure betaald, terwijl de leges ad 5.94% bij de daadwerkelijke voltrekking van de akte wordt voldaan.

Schenkbelasting
Schenkingen zijn onderhevig aan de Turkse Successiewet. De schenkbelasting wordt naar rato van een tarieftabel geheven over de WOZ waarde van het onroerend goed dat geschonken wordt. Voor een onroerend goed dat de WOZ waarde van 190.000TL niet overstijgt bedraagt de schenkbelasting 5%. Voor boven de 190.000TL maar onder 620.000 TL bedraagt dit 7.5%. Voor boven de 620.000TL maar onder de 1.560.000TL bedraagt dit 10%, etc.  Deze percentages zijn vastgesteld voor 2013.

Vrijstelling


De vrijstelling voor 2013 bij schenkingen bedraagt 3244,-TL ongeacht op welke grond de schenking plaatsvindt.

Hoewel het Tapu kantoor melding maakt van de schenkingsoverdracht bij de plaatselijke belastingdienst, stuurt de belastingdienst de verkrijgende-belastingplichtige niet automatisch een aangifte formulier toe. Het Turkse belastingsysteem werkt namelijk (nog) niet zo geavanceerd als in West Europa, maar ik verwacht binnen enkele jaren dat dit zal geschieden.

De verkrijgende-belastingplichtige dient de schenkoverdracht middels een individuele aangifte binnen 1 maand nadat de overdracht heeft plaatsgevonden te melden bij de plaatselijke belastingdienst. Na behandeling van de aangifte stelt de belastingdienst binnen twee weken de schenkbelasting vast opdat de betrokkene dit ter plaatse kan voldoen.

De betrokkene verkrijger heeft de keuze om wel of niet aangifte te doen op straffe van een geldboete.


* Wat een Tapu is kunt u verder lezen op onze uitgave "De geheimen van de Tapu"

woensdag 11 september 2013

Het blauwe kenteken of te wel belastingvrije MA-kenteken

Hoewel het Turks openbaar vervoersysteem vrij goed ontwikkeld is, is het hebben van een eigen vervoermiddel, vrijwel geen overbodige luxe in Turkije. Met een eigen auto heb je namelijk alle vrijheid om te gaan en staan waar je maar wilt. Afgezien van de mogelijkheid een auto te huren in Turkije, is het ook mogelijk om je eigen auto, voor slechts 6 maanden, het land in te voeren of een auto aan te kopen.

Op basis van de internationale verdragen maakt de Turkse douane wet- en regelgeving het namelijk mogelijk om auto’s uit het buitenland in te voeren. Op grond van de aangegeven wet is het mogelijk om:

 • Een auto tijdelijk met behoud van eigen kenteken in te voeren.
 • Een MA/MB auto belastingvrij in te voeren.

Invoeren buitenlands kenteken
Het invoeren van een eigen auto met buitenlands kenteken gebeurt bij de douane en wordt ingeschreven in het paspoort van de bestuurder c.q. eigenaar van de auto. Deze auto’s worden met behoud van eigen kenteken het land ingevoerd en mogen op jaarbasis slechts 6 maanden in het land verblijven. De auto dient na verloop van 6 maanden het land te verlaten op straffe van een hoge geldsom en in beslagname van de auto. Mocht je onverwacht het land zonder de auto willen verlaten, dien je de auto bij een plaatselijk douanekantoor te stationeren. 

Het MA-MB kenteken
Het MA-kenteken staat voor: ‘mavi plaka arac” oftewel, de Blauwe kenteken auto, dit vanwege het feit dat geïmporteerde auto’s vroeger een blauw kenteken kregen. Alle buitenlanders die in het bezit zijn van een auto – behalve de ingevoerde auto met eigen buitenlands kenteken – hebben een Turks MA-kenteken. Om aanspraak te kunnen maken op een MA-kenteken dien je ten aller eerste een buitenlander te zijn. Een buitenlands paspoort drager die tevens de Turkse nationaliteit in bezit heeft komt hiervoor niet in aanmerking!

De MA-kenteken auto kun je in twee soorten onderscheiden: 
Namelijk de belastingvrije MA-kenteken auto en de niet belastingvrije MA-kenteken auto.
Het  belastingvrije MA-kenteken 
Onder de volgende voorwaarden kun je in aanmerking komen voor een belastingvrije MA-kenteken auto. 

1. Je dient als buitenlander in Turkije legaal te verblijven met een verblijfsvergunning als: 
 • student 
 • gepensioneerde
 • professioneel sport beoefenaar
 • personen in het bezit van een werkvergunning
 • internationale politicus, -deskundige of -gediplomeerde
2. Je dient een borgsom aan het Turkse ANWB kantoor; Turing Kantoor (Türkiye Turing Otomobil Kurumu) te betalen. De borgsom is afhankelijk van het model en de motorcapaciteit van de auto. Op de website van het Turing kantoor kun je hier meer over lezen. Het Turing kantoor verleent hiertegenover een blauwe vergunning (de mavi karne). De borgsom krijg je terug wanneer de auto overgedragen is aan een derde of wanneer de auto het land wordt uitgevoerd. 

3. Verder dien je tevens een bandrol (jaarlijkse heffing) te betalen en een jaarlijkse WA-verzekering af te sluiten.

Een gepensioneerde of een student dient met officiële documentatie te bewijzen dat hij/zij gepensioneerde/ student is. Dit document dient door de Turkse Consulaat of Ambassade in het land van herkomst te zijn bekrachtigd. 

Deze auto’s kunnen alleen door de eigenaar en zijn eerstegraads familieleden worden bestuurd. De eigenaar van de auto kan het land vrij van enige verplichting in- en uitreizen. Je hoeft de auto namelijk niet bij een douanekantoor te stallen om het land uit te kunnen reizen. 

Het nadeel van een belastingvrije auto is dat deze auto’s beperkt verhandelbaar zijn op de Turkse auto markt. Je kunt de auto alleen aan een buitenlander, niet-zijnde Turk, verkopen en overdragen. De verkoop aan een Turkse onderdaan is alleen mogelijk, indien de invoerbelastingen alsnog worden voldaan en een Turks kenteken voor de auto is verkregen.

De bovenstaande voorwaarden zijn zowel toepasselijk op, het invoeren van een (nieuwe of tweedehands) auto uit het buitenland, als voor de aankoop van een nieuwe auto via een Turkse auto dealer. De erkende autodealers dragen zorg voor de verdere invoering van de auto en het verkrijgen van een MA-kenteken. Het mag duidelijk zijn dat deze mogelijkheid slechts van toepassing is op auto’s die in het buitenland worden gefabriceerd en ingevoerd. De auto merken die in Turkije worden gefabriceerd en verkocht komen hıervoor niet in aanmerking. 

Het niet-belastingvrije MA-kenteken
Uiteraard kan iedere andere buitenlander onder dezelfde voorwaarden als de Turkse onderdaan een auto aanschaffen, met het enige verschil dat deze auto een MA-kenteken verkrijgt in plaats van een Turks kenteken. De voorwaarden voor de belastingvrije MA-kenteken auto, zoals de betaling van een borgsom en bandrol zijn niet toepasselijk op deze soort. Deze auto soorten kunnen in vergelijking tot de belastingvrije aankopen eerder verhandeld worden op de Turkse tweedehands automarkt. De Turkse onderdaan hoeft hiervoor enkel een Turks kenteken aan te vragen. 

maandag 2 september 2013

Registratie van je gsm telefoon in Turkije

Een buitenlandse gsm toestel is niet zomaar onbeperkt te gebruiken in Turkije wanneer je gebruik maakt van een sim kaart van de Turkse operators.
Gebruik van eigen buitenlandse sim kaart zal daarentegen geen problemen opleveren.
De Turkse overheid blokkeert het telefoontoestel wanneer je gebruik maakt van een Turkse sim kaart.

Echter door registratie van je buitenlandse gsm toestel in Turkije kun je alsnog gebruik maken van je eigen toestel. Het zogenaamde IMEI nummer wordt gelinkt aan je paspoort en/of verblijfsvergunning (ikamet). Let er wel op dat je slechts één telefoon mag laten registreren per twee jaar.

Voor registratie dien je met het toestel en je paspoort naar het belastingkantoor (Vergi Dairesi) te gaan. De te betalen belasting voor registratie is 115 TL voor 2013. Na betaling ontvang je een betalingsbewijs.

Dit betalingsbewijs moet vervolgens getoond worden aan de mobiele operator, in de plaats waar je gebruik wilt maken.
Per operator varieert de registratiekosten. De ene kantoor chargeert geen kosten de andere wel.

Een ander mogelijkheid is dat je een gsm toestel in Turkije koopt. Deze hoef je uiteraard niet te laten registreren. De verplichte  registratie is slechts geldig voor toestellen die buiten Turkije zijn aangekocht.

woensdag 14 augustus 2013

Nederlandse fiscus poogt onderzoek naar tweede huis in Turkije

Na verzoek van onze lezers willen we u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen rondom vastgoed en een tweede huis in Turkije.

Onlangs is op verschillende internetsites het bericht verschenen, dat er een melding is gedaan bij de Tweede kamer in Nederland van het feit dat er afspraken met o.a. Turkije moeten komen over het uitwisselen van gegevens over vastgoed.

Heel slim bedacht door een kamerlid in Nederland, echter de Turkse kadastrale gegevensbeheer met name voor buitenlanders  is nog lang niet zoals het zou moeten zijn. In de meeste toeristische steden is een en ander wel vastgelegd maar voor uitwisseling is dit bij lange na niet voldoende.

Of Turkije zo'n dergelijk verzoek zal honoreren is maar de vraag.
Kortom laat u niet bangmaken door met alles wat u leest op internet, blijf ons volgen, indien er wettelijke afspraken zullen komen, zullen we deze u voortijdig kenbaar maken.

Tags: Nederlandse fiscus op zoek naar tweede huis in het buitenland.

vrijdag 2 augustus 2013

Elektronische Visum

Eindelijk is het zover. Voortaan kunt u uw visum aanvraag voor Turkije doen via de website van E-visa, de elektronische visum site van Turkije. U kunt direct u visum printen en meenemen. Vervolgens bij de douane hoeft u slechts uw geprinte versie van uw visum te tonen.
Geen wachtrijen meer. De site is toegankelijk via E-Visa.

Een toeristen visum is geldig, zoals eerder is aangegeven in onze publicatie : Nieuwe Visumregels voor toeristen in Turkije.

Verder is een visum geldig voor de aanvrager, enkel voor één paspoort en is niet overdraagbaar. U kunt het dus niet doorverkopen of eventueel weggeven zoals u dat doet met een buskaartje.

Wilt u meer over visumregels weten raadpleeg dan de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Engels)

maandag 15 juli 2013

Opgelicht door Juwelier in Turkije

Vraag en Antwoord

Wat kan een Nederlandse consument ondernemen tegen een Turkse ondernemer die toeristen oplicht.
Het betreft hier een juwelier in Turkije, die sieraden aan toeristen verkoopt tegen absurd hoge prijzen en van inferieure kwaliteit met waardeloos certificaat.
Geconstateerd door mijn juwelier in Nederland.

In mijn ring mankeert een steentje en nu moet ik deze terugsturen, maar heb al een aanbetaling gedaan. Dit wil ik niet zonder onderpand.

Graag uw advies.


Beste Consument,

Als consument heeft u het recht binnen 30 dagen na aankoopdatum de verkopende partij schriftelijk aan te manen / vorderen om de koop ongedaan te maken , uw betaling terugvorderen als u zeker bent dat niet alleen de waarde maar de kwaliteiten niet overeenkomen met de kwaliteit dat aan u is aangeboden.
Verder meer kunt u het bedrijf strafrechtelijk aanklagen bij de politie in Turkije.
Na 30 dagen kunt u alleen waarde vermindering verzoeken inzake bestaande overeenkomst.
Ik zou niets terugsturen als ik u was.

donderdag 20 juni 2013

Bestuurspraktijken

Een mevrouw heeft mij onlangs opgebeld met de vraag of een bestuur zonder raadpleging van de leden een bestaand speelpark in een woonpark zomaar kan verwijderen. De bestuursleden vonden het namelijk leuker om in plaats van een speelpark een barbecuetent te plaatsen. Het speelpark hadden zij reeds verkocht. Bezwaren van sommige leden in deze werden als volgt beantwoord: “ we hebben uw instemming niet nodig want wij hebben toch de meerderheid”. De leden die ernaar vroegen waren namelijk van andere nationaliteit als de bestuursleden.

Een andere lezer stelt zich de vraag of dure verbeteringen aan het hoofdgebouw plaats kunnen vinden zonder een besluit van de leden ten gronde. Concreter; of een bestuur zomaar de kelder kan vernieuwen, een sauna kan laten maken, een dure installatie systeem kan aanschaffen of een bestaande installatie zoals een satelliet antenne kan verwijderen zonder dat er een besluit van de vereniging ten grondslag ligt.

Al deze vragen kunnen volmondig ontkennend worden beantwoord.

De bestuurder of het bestuur is een uitvoeringorgaan dat werkzaam is voor alle eigenaren van het woonpark c.q. de leden van de vereniging. Het bestuur is gehouden om de besluiten van de leden uit te voeren. De besluiten dienen tijdens een gewone of buitengewone ledenvergadering in meerderheid genomen te worden.

Een meerderheid aan stemmen wil niet per definitie zeggen dat de rechten van de minderheidsgroep niet in acht mogen worden genomen. Een niet instemmende eigenaar (lid) kan namelijk een meerderheidsbesluit laten vernietigen op gerechtvaardigde persoonlijke gronden.

Als ik het voorbeeld van het speelpark concreter mag verduidelijken. Een besluit dat in meerderheid van stemmen genomen is om het speelpark te verwijderen en in plaats daarvan een barbecuetent te plaatsen, kan bij de rechtbank met de motivering dat het woongenot van kinderrijke families wordt beperkt vernietigd worden. Een vereniging dient namelijk een gerechtvaardigd besluit te nemen met het oog op de bestaande rechten van kinderrijke families. Het speelpark kan desnoods naar een andere plaats verplaatst worden, zodat de (klein)kinderen van deze families alsnog hiervan gebruik kunnen maken. Trouwens een barbecue is niet een noodzakelijk item voor alle leden en hoeft aldus ook niet bekostigd te worden door leden die hier niet gebruik van willen maken.

Kortom: Het bestuur is pas gerechtvaardigd om een rechtshandeling uit te voeren als er een besluit daartoe is genomen door de leden in een vergadering.
Een uitzondering op deze hoofdregel is als er noodzakelijke en/of dringende praktijksituaties ontstaan die een onmiddellijke ingrijp van het bestuur legitimeren. Om een voorbeeld te noemen. Als een kelderruimte onder water komt te staan dient het bestuur onmiddellijk in te grijpen zodat de schade beperkt blijft. Ik zeg ‘dient’, omdat het een verplichting is en niet een keuze. Het bestuur is in dit geval gerechtvaardigd om een pomp in te huren – dus kosten te maken – om het water eruit te pompen zodat de schade beperkt blijft. Hiervoor hoeft een bestuur de leden niet raad te plegen. Echter, dat wil niet zeggen dat het bestuur een dure pomp mag aanschaffen of de kelderruimte opnieuw mag laten schilderen of decoreren.
maandag 10 juni 2013

De wetgeving voor appartementen en huizencomplexen

Appartementen en huizencomplexen vallen onder de Turkse wetgeving : appartmentenwet. Deze wetgeving is op de site van ABC Consultancy beschikbaar in de Nederlandse taal. Klik voor de directe link.

Lees het zeer aandachtig door, zodat u als bestuurder of als eigenaar niet voor verrassingen komt te staan.
Minimumloon Turkije 2013 (2e periode)


De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2013, 2e periode (1 juli 2013 t/m 31 december 2013) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Appartementenpersoneel
De wetgeving maakt een onderscheid bij appartementen personeel. Er zijn meer dan 200.000 mensen die ingeschreven staan als zijnde appartment complex personeel (kapıcı). De overheid heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt waardoor er een vrijstelling is van inkomsten belasting (gelir vergisi) en bronbelasting (bronbelasting). Door de vrijstelling wordt een hoger netto inkomen uitgekeerd. De totale kosten voor de werkgever blijven uiteraard het zelfde. 

MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.07.2013-31.12.2013)

Personeel 16 jaar en ouder
Conciërgeloon (kapıcı)
Brutoloon
1021,50 TL
1021,50 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer (ssk)
143,01 TL
143,01 TL
Premie werkloosheidswet werknemer
10,22 TL
10,22 TL
Loonbelasting 15%
56,84 TL
---
Minimum kosten aan levensonderhoud (agi)
73,40 TL
---
(ongehuwd en geen kinderen)
Stempelbelasting
7,75 TL
---
Totale inhoudingen
217,82 TL
153,23 TL
 Netto loon (incl agi)
803,68 TL
868,27 TL
Totale kosten voor werkgever
1.190,05 TL
1.190,05 TL

Bron: www.csgb.gov.tr

dinsdag 28 mei 2013

Kasboek en het Besluitenboek bij Appartementen

Dat de bestuurder van een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht is om een besluitenboek te houden weet onderhand iedereen, maar wist u dat de bestuurder ook verplicht is om een kasboek te houden, en dat er ook een boek bestaat voor de auditor?

Het Kasboek en het Besluitenboek
Volgens de artikelen 32 en 36 van de Appartementenwet is een bestuurder verplicht om een besluitenboek en een kasboek te houden. Alle besluiten van de ledenvergadering en interne bestuursbesluiten dienen in het besluitenboek opgenomen te worden. Alle inkomsten en uitgaven van de vereniging dienen in een kasboek opgenomen te zijn.

Alle pagina’s van zowel het besluitenboek als het kasboek dienen, voordat het kan worden gebruikt, notarieel bekrachtigd te zijn. De bestuurder moet erop toezien dat deze boeken ieder jaar voor 31 januari door de notaris wordt afgesloten.

Van belang is dat u de besluiten van de Vereniging van Eigenaren in de Turkse taal goed vertaald en in het besluitenboek opneemt. Ook is het verstandig om erop toe te zien dat de namen van de benoemde bestuurders of auditors correct en volledig worden ingeschreven. Een notaris zal namelijk een pagina, geschreven in een buitenlandse taal en de namen en bijnamen die afgekort zijn, niet zonder meer bekrachtigen en accepteren.

Facturen, betalingsbewijzen, offertes en officiële documentatie zoals ingebrekestellingen, aanmaningen, overeenkomsten dienen overzichtelijk in een mapje bewaard te worden.
Verstandig vind ik ook dat een bestuurder in het bezit is van een kopie van een bestuursplan van het gebouw. Deze kan het bestuur op aanvraag bij het Tapukantoor verkrijgen.

Het Auditorboek
Artikel 41 van de Appartementenwet beschrijft duidelijk dat een auditor in het bezit moet zijn van een auditorboek. De leden van de Vereniging kunnen uit hun midden één of een commissie van drie leden voor het auditorschap benoemen. Een auditor dient het kasboek van de bestuurder binnen de gestelde termijn in een bestuursplan of als er geen termijn bekend is aan het einde van een kasjaar te controleren en zijn bevindingen te rapporteren middels een auditorboek.

Ook het auditorboek moet, net als de andere boeken, voordat het in gebruik kan worden genomen notarieel bekrachtigd zijn.

Sancties
Mocht een bestuurder ingebreke zijn bij het naleven van zijn verplichtingen in deze kan het geldboete oplopen tussen de 250,-TL en 2000,-TL. Het verzoek tot opleggen van een bestuurssanctie kan op verzoek van één van de leden van de vereniging verzocht worden. Verder meer kan hij voor onterecht gebruik van gemeenschappelijk geld strafrechtelijk vervolgd worden. Sanctie hierop is een hechtenis van 1 jaar of meer.


woensdag 24 april 2013

Handleiding Gezondheid en Veiligheid voor Appartement Personeel

Bron: www.abc-consultancy.com

Per 1 januari 2013 zijn werkgevers met een werknemer in dienst verplicht om een risico-evaluatie op de werkplek te laten doen. Met andere woorden alle appartementen of woonparken met een conciërge of een bewaker in dienst dienen voor het einde van 2013 een risico-evaluatie te laten doen op straffe van hoge geldboetes.

De handleiding is ook in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar!
Lees verder op : www.abc-consultancy.com

maandag 15 april 2013

Visum probleem is voorbij!


Per 11 april 2013 is er een nieuw wet aangaande de visumregeling voor huiseigenaren in Turkije gepubliceeerd. 

Zoals u weet vielen alle buitenlanders sinds 1 februari 2012 ongeacht of ze een woning eigenaar waren of niet, onder de visumregeling 90-180 dagen. Mocht men langer als 90 dagen binnen 180 dagen in Turkije willen verblijven, moest men een verblijfsvergunning aanvraag indienen bij de plaatselijke Vreemdelingen politie.

Deze regeling veroorzaakte voor vele huiseigenaren in Turkije problemen nog afgezien van het feit dat ze hun spaarcentjes kwijtraakten aan visumleges. Lobbywerk van politici en belangenorganisaties (vastgoedaannemers) hebben op korte termijn ervoor gezorgd voor een niewe wetgeving.

De wet geeft echter geen details in hoeverre de wet zal worden uitgevoerd. Het is afwachten, maar binnen zeer korte tijd zal de vreemdelingen politie (yabancılar polisi) de aanvragen en de bijbehorende leges afhandelen. 

Het visum probleem is op deze wijze op korte termijn tot een oplossing gebracht, zodat buitenlandse investeerders die onroerende goederen aankopen in Turkije in het vervolg langer dan drie maanden kunnen verblijven.

Buitenlanders en International Wet voor Bescherming (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) is de wetgeving die na het aflopen van een 3 maandelijkse visum de mogelijkheid geeft om een zogenaamde korttijdige verblijfsvergunning (kısa vadeli ikamet) geeft. Voorheen was er enkel de mogelijkheid op een  verblijfsvergunning ( ikamet) op jaar basis te krijgen. 

U zult begrijpen dat naast de huiseigenaren ook het vastgoedsector behoorlijk tevreden is met deze oplossing binnen zeer korte tijd. De vastgoedsector in Turkije verwacht hiermee een sterke stijging van verkoop aan buitenlanders en hiermee nieuwe huisvesting van buitenlanders. De beroemde badplaatsen zoals, Alanya, Bodrum, Çeşme, Marmaris zijn heel erg in trek.


dinsdag 26 maart 2013

Borrel - Boekpresentatie


‘Alles over de geheimen van de Tapu’

Het is zover; de herziende 3e druk van 'Alles over de geheimen van de Tapu' is eindelijk uit de pers.

De herziende druk van deze leidraad informeert u over zaken met betrekking tot de aankoopprocedure van onroerende goederen, de oprichting en management van de Vereniging van Eigenaren en andere zaken met betrekking tot o.a. erfrecht en testamenten. 


Op vrijdag 5 april 2013 om 14:00 uur zal het team van ABC CONSULTANCY het boek ‘Alles over de geheimen van de Tapu’ aan alle geïnteresseerden uitreiken.

De bijeenkomst zal gehouden worden bij Bistro Floyd aan de Damlataşstraat. Onder genot van een drankje (eerste consumptie is gratis) zal tevens een gelegenheid zijn om uw vragen dan wel problemen voor te leggen aan ons team.

Bovendien zal dit een leuk moment zijn om met elkaar kennis te maken en elkaar te ontmoeten. Om die reden heten wij u van harte welkom op vrijdag 5 april 2013 vanaf 14:00 uur.


Datum          : Vrijdag, 5 april 2013
Tijdstip          : 14.00 – 16.00 uur

Locatie:                    
Bistro Floyd
Damlatas Cad. 19
07400 Alanya, Turkije


dinsdag 19 maart 2013

Vruchtgebruik - Eigenaar en toch achterlaten aan een ander.

Dit artikel gaat over vruchtgebruik. Velen zullen niet bekend zijn met deze juridische term en zal vermoeden dat vruchtgebruik te maken heeft met het gebruiken van een vrucht, zoals het eten van een appel die van de appelboom van een ander komt.

U komt met deze benadering vrij dicht in de buurt. Want vruchtgebruik is het recht om goederen die aan een ander toebehoren te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Die vruchten kunnen van alles zijn: van daadwerkelijke vruchten als appels van een appelboom, tot vruchten als dividenden van aandelen die in vruchtgebruik zijn gegeven.

Het recht van vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren en daarvan de vruchten te genieten. Het recht bestond al in het klassieke Romeinse recht, en had de bedoeling om enerzijds goederen in de familie te houden maar anderzijds derden gedurende een periode de vruchten ervan te laten genieten. Ook tegenwoordig heeft het vruchtgebruik vooral betekenis voor het erfrecht.

Bent u eigenaar van een woning in Turkije en wilt u dat uw onroerende zaak wordt geërfd door slechts één erfgenaam, althans door een andere persoon of personen dan uw wettelijke erfgenamen? 


Doorgaans wordt gedacht aan het op laten maken van een testament bij de notaris. In een testament wordt een eigen wilsverklaring opgenomen waarin wordt bepaald welke personen de erfgenamen zijn van de erflater, welke eventueel zijn onterfd, welke eventueel een legaat krijgen, wie de executeur is en welke eventueel een vruchtgebruik erven. Een testament kan in Nederland als in Turkije bij de notaris worden opgemaakt. Echter, zowel in Nederland als in Turkije blijft het recht van de wettelijke erfgenamen gewaarborgd. Immers, er bestaat een legitieme portie waar uw kinderen of eventuele kleinkinderen aanspraak op kunnen maken. Dit betekent dat op deze manier nooit het volledige eigendom aan één of bepaalde personen kan worden achtergelaten.

Het recht van vruchtgebruik kan in deze als preventieve maatregel dienen om de werkelijke wilsbeschikking te laten plaatsvinden.

Wat is het recht van vruchtgebruik? 
Het recht van vruchtgebruik met betrekking tot een onroerend goed verleent de begunstigde het volledig beschikkingsrecht over het onroerend goed, zonder dat men de eigendomstitel op naam heeft staan. Het recht van vruchtgebruik loopt ten einde met het overlijden van de begunstigde of met het verleende tijdsverloop (meestal voor de duur van 99 jaar). Het recht van vruchtgebruik is niet overdraagbaar of erfbaar.

Mocht een woningeigenaar specifieke wensen met betrekking tot zijn/haar woning hebben dan kan het vruchtgebruikrecht een juiste rechtsmiddel zijn om die specifieke wens tot uitdrukking te brengen.

woensdag 13 maart 2013

Binnenkort geen visum problemen meer in Turkije!

Goed nieuws voor huiseigenaren in Turkije. De Turkse vice-president Ali Babacan heeft vandaag te kennen gegeven dat buitenlanders met een eigendom in Turkije, vrijstelling kunnen krijgen voor een visumplicht voor Turkije. De nodige voorbereidingen en ontwerp wetsvoorstel is onlangs voorgelegd aan de minister.


Volgens Babacan zal het visum probleem op korte termijn tot een oplossing worden gebracht, zodat buitenlandse investeerders die onroerende goederen aankopen in Turkije in het vervolg langer dan drie maanden kunnen verblijven.

Blijft u ons volgen, dan blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Druk op de Like button van onze facebook site.Sümela Manastırı (Sümela Monastry) Trabzon- Turkey Google Maps

woensdag 6 maart 2013

Verplichte Risico Evaluatie op de Werkplek

Bestuurders van een vereniging van eigenaren opgepast!

Per 1 januari 2013 zijn werkgevers met een werknemer in dienst verplicht om een risico-evaluatie op de werkplek te laten doen. Met andere woorden alle appartementen of woonparken met een conciërge of een bewaker in dienst dienen voor het einde van 2013 een risico-evaluatie te laten doen op straffe van hoge geldboetes. Voor een geheel jaar kan het totale boetebedrag oplopen tot wel 60.000 TL.

Dit wordt namelijk voorgeschreven door de gewijzigde arbowetgeving per 1 januari 2013. Het doel van de arbowetgeving is het reguleren van de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de werkgevers en werknemers met het oog op verbetering en handhaving van de gezondheids- en veiligheidszorg op de werkplek.


Wat is nu een risico-evaluatie?
Risico-evaluatie beslaat een rapportage inzake het nader vaststellen en analyseren van bestaande gevaren dan wel de kans op mogelijke gevaren op de werkplek, factoren die deze gevaren in risico’s kunnen omzetten c.q. kunnen verergeren, analyseren van de risico’s in kwantiteit en graad en bepalen van controle maatregelen in deze.

De wetgeving maakt geen onderscheid tussen een werkgever met 100 personeel of 1 personeel in dienst. Het niet nakomen van de risico-evaluatie wordt beboet met een geldboete van 3.000,-TL voor januari 2013 en voor elke daaropvolgende maanden 4.500,-TL per maand. De controle zal worden uitgevoerd door de arbeidsinspectie dienst en bij vaststelling van niet naleving zal geïncasseerd worden door de plaatselijke arboafdeling.

Risico-evaluatie moet in groepsverband worden uitgevoerd. Deze afdeling moet in praktijk door de werkgever worden gevormd. Volgens de gewijzigde voorschriften dient deze afdeling uit de werkgever of zijn vertegenwoordiger, een vertegenwoordiger van de werknemers, ondersteunend personeel, een deskundig vertegenwoordiger van de werknemers over risicoanalyses, een arbeidsdokter en een deskundige inzake arbeidsveiligheid. De werkgever kan indien gewenst diensten in deze van buiten afnemen.
De aanwezigheid van een arbeidsdokter en een veiligheidsdeskundige is niet verplicht tot 30 juni 2014 voor werkgevers met minder dan 50 personeel in dienst en werkplekken die als niet gevaarlijk kunnen worden betiteld.

Indien u advies en begeleiding hierbij nodig heeft dan kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van deze risico-evaluatie en overige vragen hieromtrent.

De wetgeving omtrent de Gezondheid en Veiligheid op het Werk kunt u vinden in het Engels op de website van het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken.

Zie ook artikel: Handleiding Gezondheid en Veiligheid

maandag 25 februari 2013

Gezondheid en Veiligheid op het Werk

De Wet op de Arbo ("Wet No.6331"), inzake de gezondheids- en veiligheidsnormen voor werkgevers in Turkije, is per 30 december 2012 van kracht geworden.


Toepassingsgebied en effectiviteit van de wetgeving

Het doel van de wet is het reguleren van de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers met het oog op verbetering en handhaving van de gezondheids- en veiligheidszorg op de werkplek.

De wet is vrij ruim van opzet en beslaat alle vormen van werkgelegenheid, werk en werkplekken die behoren tot de publieke en private sectoren, ieder soort eenmanszaak, agentschap of vertegenwoordiger in de hoedanigheid van een werkgever en alle personen in de hoedanigheid van een werknemer met inbegrip van leerlingen, stagiaires en trainees, ongeacht het betrokken werkterrein met uitzonderingen daargelaten.

De uitzonderingen zijn expliciet opgenoemd in artikel 2 van de wet nr. 6331, zoals huishoudelijke dienstbetrekkingen, militaire instellingen en beroepsopleidingen voor veroordeelden en gedetineerden in het kader van revalidatie.

Het spreekt voor zich dat deze Wet niet van toepassing is op werkgevers die voor zich werken en geen personeel in dienst hebben.Gezondheid en Veiligheid

In Turkije valt Gezondheid en Veiligheid binnen het werkgebied van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. ).

Er zijn vier belangrijke factoren met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidsnormen en voor vraagstukken in verband met deze binnen het Ministerie.

 • Directoraat-Generaal van Gezondheid en Veiligheid (DGGV), maakt de wetgeving en beleid, geeft autorisatie aan personen, instellingen en organisaties die werkzaam zijn in Gezondheid en Veiligheidsgebied, verzorgt informatie-activiteiten, nationale en internationale samenwerking en coördinatie van de nationale Gezondheid en Veiligheid netwerk in Turkije. Gezondheid en Veiligheidscentrum (ISGUM), is verbonden met DGGV die tevens actief is op controle van werkplekken en het instellen van de standaarden hiervan.
 • Arbeidsinspectie Board controleert de naleving van de ARBO voorschriften op de werkplek.
 • Opleiding en Onderzoek Centrum voor Arbeid en Sociale Zekerheid (ÇASGEM), organiseert opleidingen voor professionals en andere gerelateerde doelgroepen voor Gezondheid en Veiligheid.
 • Sociale Zekerheid Instelling (SGK), verzamelt en analyseert de gegevens over het arbeidsverleden, vergaart beroepsmatige statistieken en verleent uitkering in gevallen van beroepsziekten en ongevallen.

Boetebedragen

Het niet naleven van de wetgeving zal leiden tot een bestuurlijke boete van drie duizend Turkse lira (3.000 TL) tot vierduizendvijfhonderd Turkse Lira (4.500 TL) voor elke maand van niet-naleving.


donderdag 21 februari 2013

Verzoening in het strafrecht

In het Turks strafrecht bestaat sinds enige jaren het concept verzoening. Hierbij wordt in een strafrechtelijke aanklachtprocedure het slachtoffer met de beklaagde partij nader tot elkaar gebracht om een verzoening te bewerkstelligen. Deze verzoeningsakte is geen intrekking van de aanklacht. In het geval dat de aanklacht wordt ingetrokken is het niet meer mogelijk om tot een verzoening te komen. Een verzoening vindt plaats indien en onder de voorwaarde dat de dader de gehele schade of een groot deel van de schade van het slachtoffer tegemoet komt.

Hoe vindt verzoening (schikking) plaats?
Zowel tijdens het vooronderzoek fase als de rechtbank fase hebben partijen de mogelijkheid tot verzoening te komen.  De autoriteiten die het onderzoek uitvoeren vragen aan de partijen of ze tot een verzoening willen komen. Er wordt door een bemiddelaar een bemiddelingprocedure gestart indien beide partijen hiermee Tijdens deze bemiddelingsperiode komen partijen telkens met de bemiddelaar om tafel. Deze bemiddelingsprocedure loopt af wanneer beide partijen overeen komen en de dader de overeengekomen afspraak uitvoert of tot stand brengt.


Is het mogelijk om in elk soort strafrechtelijke zaak tot een verzoening te komen?
Het antwoord is nee. Verzoening kan alleen bij de in het artikel 253 van de Turkse strafprocesrecht genoemde strafbare feiten:
 • Opsporing en vervolging van strafbare feiten die zijn gebaseerd op een aanklacht
 • Strafbare feiten met opzet in het spel
 • Roekeloos verwondingen geven aan het slachtoffer
 • Binnentreden van woning tegen de wil van de bewoner
 • Kidnappen of vasthouden van een kind
 • Het schenden van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot bedrijfsuitvoering, bankwezen, klantenbestand
Wie doet het verzoek tot verzoening?
Verzoening vindt plaats onder toezicht van de Officier van Justitie. Het verzoek komt van de Officier van Justitie of in opdracht van de Officier van Justitie door de politie of de gendarme. Indien het verzoek tot verzoening niet is ingediend en de strafzaak is geopend, is de strafrechter bevoegd om het verzoek in te dienen. Indien door de tegenpartij niet wordt gereageerd op het verzoek tot verzoening, dan wordt aangenomen dat het aanbod door de tegenpartij is afgewezen.

Er is verzoening, en nu?
In het geval van een verzoening dient u de overeengekomen afspraak na te komen. Bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding of indien u afgesproken hebt dat er een bedrag wordt gedoneerd aan een goed doel of instantie en u deze verplichting nakomt in het eerste stadium van het strafproces dan wordt er geen strafproces geopend, bent u in het stadium van een rechtszaak, dan komt de rechtszaak te vervallen. 

Bij strafzaken kunt u uiteraard altijd direct contact met mij opnemen.
Raadpleeg ook onze overige pagina's over strafrecht:

dinsdag 22 januari 2013

De geheimen van de Tapu 3e druk 2013

ABC CONSULTANCY, advieskantoor voor investeerders en particulieren heeft een heel goed handleiding voor de geinteresseerden in vastgoed in Turkije.
Persbericht:


Het is zover; de herziende 3e druk van 'Alles over de geheimen van de Tapu' ligt is eindelijk beschikbaar in zowel boek formaat als online via onze website. 

Het boekje kunt u afhalen op één van onze kantoren, of via steunpunten die gratis voor u een exemplaar hebben klaar liggen. 

Ook diverse wetswijzigingen in december 2012 en 1 januari 2013 zijn in het boekje opgenomen zodat deze zo volledig mogelijk voor u klaar ligt. De derde editie van deze leidraad zal u informeren over zaken met betrekking tot de aankoopprocedure van onroerende goederen, de oprichting en management van de Vereniging van Eigenaren en andere zaken met betrekking tot o.a. erfrecht en testamenten. Gratis downloaden is mogelijk via de website van www.abc-consultancy.com

dinsdag 8 januari 2013

Nieuw BTW-tarief huizenmarkt Turkije

Het Btw-tarief voor verkoop van onroerende zaken door ondernemers is per 1 januari 2013 aangepast. Een onderneming moet altijd bij de verkoop van onroerende zaken inclusief Btw factureren. Tevens dient een onderneming in de hoedanigheid van een aannemer rekening te houden met verschillende Btw-tarieven bij de verkoop van zijn onroerende goederen.  De Btw tarieven voor aannemers zijn per 1 januari 2013 zodanig gewijzigd dat deze niet zondermeer afhankelijk zijn van de totale oppervlakte van een woning, maar afhankelijk zijn van de m2-waarde berekend op basis van de gemeentelijk vastgestelde WOZ-waarde.

Voor woningen tot een waarde van 500TL per m2 geldt een Btw-tarief van 1%, tussen de 500 en 1000TL per m2 8%, waarden hoger dan 1000TL per m2 en voor bouwgronden geldt een Btw-tarief van 18%.

Voor de invoering van de wetswijziging was het btw-tarief voor woningen kleiner dan netto 150 m² vloeroppervlakte 1% en voor woningen groter dan 150 m² is 18%.

De invoering van het nieuwe Btw-tarief was nodig om een eerlijkheid in de huizenmarkt te creëren want voor een huis in Samsun en in Istanbul werd hetzelfde Btw tarief van 18% toegepast omdat beide huizen meer dan 150 m2 vloeroppervlakte hadden. Terwijl het verschil in de waarde van beide huizen zeer uit een kan lopen.

Het nieuwe Btw-tarief is ingegaan op 1 januari 2013, met vele bezwaren vanuit de aannemerswereld. Voorlopig dienen we uit te gaan van de gewijzigde tarieven!
.