Pagina's

dinsdag 13 augustus 2019

Geen pasfoto meer op Eigendomsbewijs!

GEEN PASFOTO MEER NODIG bij de Eigendomsbewijs (Tapu) in Turkije.

Afgelopen 15 jaar heeft de Turkse regering zich hard gemaakt voor het digitaliseren van de burgerlijke persoonsgegevens in het land. Nu is het tijd om de vruchten hiervan te plukken. Het versimpelen van de o zo bekende bureaucratie is van start gegaan. Per 10.07.2019 is de wettelijke verplichting voor het plaatsen van een gewaarmerkte pasfoto op de officiële eigendomsakte opgeheven. 

Welke actie je ook ondernam bij de Tapu, het was voorheen vereist dat je naast je ID document jezelf kon identificeren met een recent genomen pasfoto niet ouder als 6 maanden. De pasfoto werd opgeplakt in de officiële transactie boeken van de kadastrale dienst en diende bij de akte van koop en levering ondertekend te worden door de partijen. 

De opzet hiervan was om oplichtingen te voorkomen. De dienstdoende ambtenaar diende zich zo goed mogelijk te verzekeren of de identiteit van de verzoeker overeenkomt met de persoon die in de akte stond ingeschreven. 


Dit is met de digitalisering van Turkije niet meer nodig. Het verkrijgen van de allerlaatste persoonsgegevens via de landelijke digitale systeem is een kwestie van enkele minuten. Dit bespaart bijzonder veel tijd en administratie zowel voor de ambtenaar als de burger. 

Indien u het wenst kan er uiteraard nog steeds wel een pasfoto op de Tapu geplaatst worden. 

Als laatste willen wij u er op attenderen dat er op alle nieuwe uittreksels (Tapu Senedi) een zogenaamde QR-code aanwezig is. Door deze in te scannen met uw telefoon, zal het kavel zichtbaar zijn waarop uw eigendom rust. Dit is een goed hulp middel zodat u ter plekke bezwaar kunt maken wanneer er een andere kavel wordt getoond.

Heeft u vragen met betrekking tot kadastrale handelingen bij het Tapu kantoor, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

woensdag 29 mei 2019

Vredesregeling; Legitimeren van illegale bouwwerken

 9,5 miljoen mensen hebben zich binnen 1 jaar aangemeld voor de vredesregeling van de Turkse Staat met betrekking tot het legitimeren van illegale bouwwerken. Er is sprake van een illegaal bouwwerk indien voor het bouwwerk geen iskan afgifte mogelijk is. De locale Gemeente is verantwoordelijk voor de afgifte  van de Iskan. De Algemene Iskan wordt niet afgegeven zolang het bouwwerk niet voldoet aan de bouwvergunning, de veiligheidsvoorschriften en  de normen en waarden gesteld in de wet en regelgeving.

Wat is een algemene Iskan? 
Een algemeen Iskan is een schriftelijke bevestiging van de afdeling bouwzaken van de Gemeente dat het bouwwerk correct is gebouwd aan de hand van de bouwvergunning en de daartoe behorende wet- en regelgeving. Het is als het ware het 'legitimeren' van het bouwwerk voor het onroerend goed markt. Zonder een algemeen Iskan kan men geen aanspraak doen op een woonvergunning voor ieder individueel appartement in het gebouw, met het gevolg dat men geen verzoek tot een aansluiting op de lokale water- en/of elektriciteitsnet kan maken. (meer over de Iskan kunt u teruglezen op onze website Advocaat Turkije - De Iskan ).


Wat biedt de vredesregeling (Imar Barışı)? 
Laten we duidelijk maken dat de vredesregeling geen Iskan is, maar biedt de onroerend goed eigenaar een mogelijkheid om het vastgoed te laten legitimeren. De eigenaar verkrijgt uiteindelijk een "Bouw Registratie Certificaat" of wel een zogeheten "Yapı Kayıt Belgesi".

Alleen bouwobjecten die voor 31 december 2017 zijn gebouwd komen in aanmerking voor de vredesregeling. De vredesregeling is sinds 18 juni 2018 van kracht. Voorlopig is de uiterste aanvraag datum vastgesteld op 15 juni 2019 en de uiterste betaal datum op 31 juni 2019.

Hoe geschiedt de aanvraag? 
De aanvraag geschiedt digitaal via E-devlet (Turkse Digi-D) of schriftelijk bij de plaatselijke Gemeente. 

Hoe worden de registratie leges berekend? 
De registratie leges voor Bouw Registratie Certificaat worden berekend aan de hand van een rekenmodel dat men terug kan vinden op de website van de  Ministerie van Milieu en Stedenbouw.

Kortom, mocht uw vakantiehuis of appartement zijn opgeleverd zonder iskan, omdat de aannemer zijn verplichtingen aan derden niet is nagekomen of technisch failliet is gegaan , aarzel niet om met ons in contact te komen om na te gaan of u in aanmerking komt voor de vredesregeling.


dinsdag 14 mei 2019

Veilig Sparen in Turkije

Veilig Sparen in Turkije

Het hebben van een lopende rekening bij een Turkse bank spreekt voor zich als je in het bezit bent van een vakantiehuis in dit zonnige land. Al draait een simpele bankrekening veelal om het gemak van het automatisch laten betalen van de vaste maandelijkse lasten van de woning. Maar de Turkse banken bieden veel meer mogelijkheden in het kader van sparen.  

De oeroude methode is sparen met de 'oude sok', echter deze laatste manier is alleen niet zo veilig en rendabel. De veiligste wijze om te sparen is middels een spaarrekening bij de een bank. Maar wat als er echter iets gebeurt met de bank waar u geld stort? Bijvoorbeeld als de bank om een bepaalde reden wordt gesloten of als de bank failliet gaat. Hoe veilig staat je geld bij de Turkse bank, is de cruciale vraag van dit artikel.Hierover kunnen we vrij kort zijn. Alle banken en kredietinstellingen die binnen het grondgebied van Turkije zijn gevestigd zijn gedekt middels een staatsgarantie. Alle banken  staan namelijk onder het toezicht van het overkoepelend organisatie 'de BDDK'. 

Uitzondering op deze regel is ; 
- spaarrekeningen die door de Turkse banken buiten Turkije worden gehouden
- zakelijke rekeningen die onderhevig zijn aan commerciële transacties
- off-shore banken in Turkije
- spaarrekeningen bij bijkantoren van banken met hoofdvestiging buiten Turkije

De gedekte staatsgarantie bedrag is momenteel 100.000TL.  Met andere woorden ; bij een eventueel faillissement van de bank is je spaargeld tot 100.000 TL per persoon per bank gedekt. Heb je meer spaargeld? Dan is het verstandig om je spaartegoed te spreiden over meerdere banken. De verwachting bestaat dat de staatsgarantie per bank wordt verhoogd naar 200.000 TL.

De Turkse banken zijn heel concurrerend bij het vaststellen van spaarrente tarieven. Deze worden maandelijks en soms wel wekelijks aangepast. Het kan zich lonen om eerst de spaarrente tarieven van verschillende banken met elkaar te vergelijken voordat je de beslissing voor een bank neemt. Nog sterker, een vertrouwelijk gesprek met de specialist van de bank, biedt lucratieve randvoorwaarden als dat het op de website van de bank is vermeld. De meeste banken bieden zelfs een welkom bonus, als je niet eerder bij de bank klant bent geweest.

De huidige spaarrente tarieven (mei 2019);
  • Euro Spaarrekening:  0,75 - 1,50 %
  • Dollar Spaarrekening: 1,5 - 4,0 %
  • Turkse Lira Spaarrekening: 17-24 % 


Mocht u zich interesseren in de mogelijkheden maar bent beperkt in uw Turkse taal of tijd, laat u zich adviseren door onze adviseurs. 

dinsdag 19 maart 2019

Aankoop en verkoop van voertuigen met kenteken.

Aankoop en verkoop van voertuigen met kenteken; hoe werkt dat in Turkije?  


Sinds 2018 zijn de aan- en verkoop regels betreffende een voertuig behoorlijk versoepeld.   Het nieuwe reglement verzorgt de aankoop/verkoop, overdracht en de registratie van een voertuig dat zijn basis vindt in de Turkse Wegenverkeerswet ('Karayolları Trafik Kanunu'). 

Wat is er veranderd? 
Het nieuwe reglement zorgt dat alle rechtsbevoegdheden tot de verkoop, overdracht en registratie van een voertuig is overgelaten aan het Turkse Notariaat. Voorheen was dit niet zo. De verkoopakte werd weliswaar ten overstaan van de notaris ondertekend echter de tenaamstelling werd geregeld bij de plaatselijke Registratiedienst voor het wegverkeer op straffe van een geldboete. Vervolgens was men ook verplicht om de overdracht van het voertuig op te geven bij de Belastingdienst voor het verkrijgen van een vrijwaringbewijs. 

Al deze stappen zijn aldus niet meer vereist, want de plaatselijke notaris is hedendaags bevoegd de koop en levering volledig te verzorgen.

Wat is er vereist voor de overschrijving?

Let er op dat zowel de koper als de verkoper beide in persoon aanwezig te zijn bij de notaris. Uiteraard kan dit ook via een Turkse notariële volmacht.

Verder is het belangrijk dat u de papieren van de auto (Ruhsat), uw identiteitsbewijs en uw Turkse Belastingnummer meebrengt naar de Turkse Notaris.
Let er ook op dat u auto ook APK (TüvTürk) goedgekeurd is. Is dit niet het geval, dan kan de auto niet verkocht worden.


Buitenlanders zijn wettelijk verplicht om bij de aankoop en verkoop van een voertuig in bezit te zijn van een Turks Identiteitsnummer of een Turks belastingnummer voor buitenlanders. De praktijk leert echter dat een Turks belastingnummer niet voldoende is bij een verkoop transactie. Bij de aankoop en verkoop van een tweedehands voertuig is het in alle gevallen verplicht om in het bezit te zijn van een Turks identiteitsnummer. Vandaar dat het handig is om in alle gevallen in het bezit te zijn van een Turkse Identiteitsnummer. Een Turks Identiteitsnummer verkrijgt men bij de aanvraag van een verblijfsvergunning (Ikamet).

Hoe verder? 
Nadat de koop en levering, tenaamstelling en vrijwaring heeft plaatsgevonden, dient de koper zelf zorg te dragen voor een aantal belangrijke documenten.

  1. De MA kenteken; De notaris geeft automatisch een MA- kenteken nummer voor buitenlanders. Deze kentekenplaat kan worden opgehaald bij de dichtstbijzijnde Kamer van Bestuurders  ('Şoförler Odası').  
  2. De WA-Verzekering; ('Trafik sigortası')
  3. De Cascoverzekering; ('Kasko')maandag 4 maart 2019

Verplicht taxatierapport bij eigendomsoverdracht


Het is al jaren bekend dat Turkije te kampen heeft met een niet geregistreerd geld circulatie binnen het onroerend goed markt. Door het niet opgeven van de reële marktwaarde bij eigendomstransacties misloopt de overheid heel wat belastingcentjes. Het is namelijk zo dat de wettelijke eigendomsleges (tapu leges) berekend wordt over de verkoopsom die partijen zelfstandig declareren bij het Kadaster/het Tapu kantoor. En daar gaat het al mis. Hoewel de verplichte gemeentelijke WOZ-waarde een basis indicatie zou moeten zijn voor de verkoopwaarde, wijkt de daadwerkelijke verkoopwaarde veelal af. 

Nog afgezien van de misgelopen belastingcentjes blijkt de buitenlander veelal de dupe te zijn van irreële koopsommen met als gevolg dat Turkije geen stabiele handelsnaam kan creëren op de internationale onroerend goed markt. 

De ingevoerde geldboete maatregel bleek tot nu toe niet doeltreffend genoeg te zijn. Vandaar dat per 4 maart 2019 het verkrijgen van een taxatierapport verplicht wordt gesteld. Voordat de akte van koop en levering kan plaatsvinden, dient middels een erkend taxatiebedrijf een taxatierapport met de reële marktwaarde van het object in kwestie vast te laten stellen, welk ten grondslag zal dienen voor het berekenen van de eigendom overdrachtsleges.

De voorschriften zijn vastgelegd in een verordening van het Kadaster verbonden aan de Ministerie van milieu en stedelijke ontwikkeling (TKGM). Zowel bij de aankoop als bij de verkoop van een onroerend goed zal men te maken hebben met een erkend taxateur die door de overheid is goedgekeurd, de zogenoemde "SPK lisanslı uzman kişi".


Met deze nieuwe verordening zullen alle buitenlandse investeerders onderhavig zijn aan de gestelde voorwaarden, waarbij het opgesteld taxatierapport een geldigheidsduur heeft van maximaal 3 maanden vanaf de datum van uitgifte. Het verkrijgen van een nieuwe  taxatierapport binnen die 3 maanden is niet noodzakelijk tenzij er sprake is van een dusdanige wijziging aan het onroerend goed die effect zal hebben op de waarde.  Bij de nog in aanbouw zijnde gebouwen zal de waarde gebaseerd worden op de details van een voltooid object. 

Het doel van de regering mag duidelijk zijn, maar de vraag blijft of de tussenkomst van een erkend taxateur daadwerkelijk ten goede zal komen voor de buitenlander. Daarentegen is het zeker een feit dat de tussenkomst van een taxateur de eigendomsoverdracht behoorlijk zal vertragen in een land waar de economie bijzonder snel draait. 

Voor meer informatie hierover en begeleiding bij uw onroerend goed verkoop of aankoop kunt u contact met ons opnemen. 

zondag 3 februari 2019

De Turkse Limited Sirket (Besloten Vennootschap)


De Turkse Limited Şirket (Ltd.) is over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse B.V. (Besloten Vennootschap). 
Bij een Limited Şirket moeten er minimaal 1 aandeelhouder en niet meer dan vijftig aandeelhouders (vennoten) zijn. Aandeelhouders van de onderneming kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

Een Limited Şirket moet minimaal 10.000 TL  kapitaal inbrengen.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. De aandeelhouders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf tot een maximum van hun aandeel. De aandeelhouders kunnen tevens persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de onderneming.


De Limited Şirket kan geen aandelen uitschrijven. Overdracht van een aandeel  bij een limited vennootschap is pas rechtsgeldig als de overdracht middels een notariële procedure plaatsvindt en onder de voorwaarde dat de transactie ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de aandeelhouders vergadering en vervolgens opgenomen is in de het aandelenregister. 
Als er sprake is van een overdracht via een erfenis hoeven nieuwe aandeelhouders geen goedkeuring aan te vragen. Het bestuur van de onderneming is in handen van de directeuren. Een raad van bestuur is niet aanwezig en belangrijke beslissingen worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders genomen.

Beslissingen worden, zolang niet anders overeengekomen in de overeenkomst of er geen dwingendrechtelijke bepalingen zijn aangegeven in de Turkse Handelswet, over het algemeen bij meerderheid van aandelen genomen.
Indien partners elkaar goed kennen en vertrouwen, is de  limited vennootschap in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een kleine onderneming betreft.

Overige vormen van ondernemingen in Turkije zijn:

  • Eenmanszaak (mogelijk bij verblijf van meer dan 5 jaar in Turkije)
  • Naamloze Vennootschap (Anonim Şirket)