Pagina's

dinsdag 1 oktober 2019

Turkije; Handhaving rookverbod in privévoertuigen

Na een groot rookverbod op binnenruimtes is roken eveneens niet toegestaan in privévoertuigen! In principe heeft de Turkse regering sinds 24 mei 2013 een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot het rookverbod in privévoertuigen. Ongeacht het feit dat het betreffende wetsartikel al sinds 5 jaar bestond werd deze totaal niet gehandhaafd. Tot op heden!

In het kader van de strijd tegen roken is de Turkse verkeerspolitie van start gegaan met de handhaving van het rookverbod in privévoertuigen.
Als de politie de chauffeurs ziet roken, kunnen ze hen een geldboete opleggen.  Ondanks de overgrote negatieve reacties van de gebruikers, vallen evenals de elektronische waterpijp en elektronische sigaretten onder het verbod.


Hoe wordt het rookverbod geregeld in de wet? 
De wet omschrijft het verbod als volgt; 
"In openbaar vervoer, inclusief openbaar vervoer over land, spoor, zee en in de lucht. Ook van toepassing op bestuurdersstoelen van privévoertuigen en taxidiensten."

"Onder het verbod vallen alle soorten waterpijpen en sigaretten die worden gebruikt zonder tabak, maar die worden gebruikt op de  manier die vergelijkbaar is met tabaksproducten, worden beschouwd als tabaksproducten. "

Hoe hoog bedraagt de geldboete? 
De geldboete voor het roken in een privévoertuig bedraagt 153 TL (September 2019).


Overige rookvrije zones:
 • In openbare gebouwen,
 • In de gesloten ruimtes van de gebouwen die eigendom zijn van privaatrechtelijke personen voor alle soorten onderwijs, gezondheid, productie, handel, sociale, culturele, sport-, entertainment- en soortgelijke doeleinden, inclusief gangen, en waar meer dan één persoon kan binnenkomen (behalve residentiële woningen),
 • In binnen- en buitenruimtes van instellingen voor voorschools onderwijs, instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, waaronder instellingen voor particulier onderwijs en opleiding, gebouwen voor culturele en maatschappelijke dienstverlening,
 • In restaurants die eigendom zijn van privaatrechtelijke personen en in amusementsfaciliteiten zoals koffiehuizen, cafetaria's en pubs,
 • Tabaksproducten mogen niet worden gebruikt bij sport-, cultuur-, kunst- en entertainmentactiviteiten die in het openbaar plaatsvinden. Echter, op deze gelegenheden kunnen speciale ruimtes worden gecreëerd waar de consumptie van tabaksproducten wel worden toegestaan.

donderdag 26 september 2019

Ondernemingsrecht beslag op privé vermogen aandeelhouders

Zaken doen is veelal risico’s nemen. Uiteraard heeft men het voorkeur om zaken te doen met ondernemingen die kapitaal krachtig zijn. Maar de vraag is natuurlijk; hoe weet men zeker dat een onderneming vermogend genoeg is, dan wel door de tijd heen staande blijft.

Hebt u een vordering op een onderneming die niet meer solvabel is of lijkt te zijn, dan is de kans op een goede afloop bijna nihil. Een gewonnen rechtbankzaak geeft geen garantie op terugvordering en incassering van uw geld.

Als u zaken doet met een onderneming (een Turkse Ltd. of A.Ş.), dan is de onderneming als rechtspersoon uw contract partner en niet haar aandeelhouders in persoon. Indien de onderneming een "kale kip" is, kan een simpele incasso procedure jegens de onderneming niets opleveren.

Toch zijn er mogelijkheden om naast de onderneming, ook de aandeelhouders van de onderneming privé aansprakelijk te stellen. Hetgeen is mogelijk als de onderneming geld te goed heeft van haar aandeelhouders. Dan maakt de schuldeiser weldegelijk een kans om zijn vordering te verhalen op het privévermogen van aandeelhouders van de onderneming.


Situaties waarbij de aandeelhouder privé aansprakelijk gesteld kan worden zijn als volgt;

 • In gebreke zijn met de kapitaal volstorting, 
 • Geldlening afkomstig van de bedrijfsrekening , 
 • Geld verschuldigd zijn aan de onderneming m.b.t. verkregen diensten of goederen, 
 • Vorderingen ten goede van de onderneming,  die privé geïncasseerd zijn, 
 • Persoonlijke schulden, die voorgeschoten zijn door de onderneming. 

U zult begrijpen dat de boekhouding van de onderneming zeer bepalend is als bewijslast.

Kortom, mocht u een vordering hebben tegen een insolvabel onderneming terwijl de partners in dure auto’s rondrijden, of een gerechtelijke vordering tegen een bedrijf die ondertussen failliet is, of anderszins laat u zich bij ons nader adviseren over uw juridische mogelijkheden.

Of heeft u een onderneming in Turkije en u bent niet zeker van een gedegen boekhouding laat zich u adviseren door onze experts opdat u niet later met onverwachte incasso procedures tegen u en uw aandeelhouders in privé komt te staan.

dinsdag 17 september 2019

Verplichte EMailadres voor Turkse Ondernemingen

Verplichte Elektronische postadres voor Turkse ondernemingen

Turkije stapt in rap tempo over naar de elektronische, dan wel de digitale tijdperk. Hiertoe heeft de Turkse overheid onlangs een nieuwe stap gezet binnen de toepassingsgebied van de Notificatiewet. Het betreft een verordening die sinds 1 januari 2019 van kracht is, waarbij bepaalde doelgroepen verplicht zijn gesteld om in het bezit te zijn van een elektronische postadres, de zogeheten 'E-tebligat adresi'.

In het kader van de nieuwe verordening, zijn zowel de overheidsinstellingen alsmede de particuliere bedrijven en kantoren verplicht om in het bezit te zijn van een elektronische postadres om alle officiële kennisgevingen op deze elektronische adres te kunnen doen. Dit adres wordt op aanvraag afgegeven door de lokale postkantoren (PTT UETS).


Het elektronische postadres is bedoeld om alle officiële kennisgevingen afkomstig van overheidsinstanties zoals, de rechtbanken, het belastingdienst, de notariaten, de Kamer van Koophandel  en dergelijke instanties digitaal te kunnen ontvangen. De strekking van deze toepassing is om de betekening van officiële stukken aan de particuliere rechtspersoonlijkheden te versimpelen dan wel te versnellen en hiermee de werkdruk bij de overheidsdiensten zoals de rechtbank als het postkantoor te  verminderen.

Indien u eigenaar bent van een bedrijf of onderneming in Turkije neem op tijd  contact op met uw accountant of boekhouder om zeker te zijn of die reeds de aanvaag van een elektronische postadres heeft verzocht.

Uiteraard kunt u ook met al uw vragen met betrekking tot uw onderneming bij ons terecht.

dinsdag 10 september 2019

Erkenning scheiding in Turkije, Actueel 2019

Actuele Stand van Zaken September 2019
Erkenning scheiding in Turkije

Eerder hebben wij in ons artikel in 2018 met betrekking tot "Erkenning scheiding in Turkije", de procedure voor erkenning uitgelegd.

Onlangs is er een wijziging doorgevoerd in deze wet en regelgeving waardoor de uitvoeringsprocedure van de erkenning is veranderd.

In de eerder beschreven artikel, erkende Turkije een buitenlandse echtscheidingsbesluit niet per direct. Het buitenlandse scheidingsbesluit diende eerst door de Turkse rechtbank te worden erkend door middel van een kortgeding procedure, alvorens het ingeschreven kon worden in het bevolkingsregister. Sinds april 2018 is een uitzondering gemaakt op deze regel, waardoor het mogelijk is gemaakt dat Turkse nationaliteiten woonachtig in het buitenland het echtscheidingsbesluit verkregen van de buitenlandse rechtbank kunnen laten inschrijven bij het dichtstbijzijnde Turkse Consulaat. Hetgeen betekende dat deze procedure slechts van toepassing was bij personen die beide de Turkse (of dubbele) nationaliteit bezitten en dus niet van toepassing was op gemengde huwelijken.


De huidige wijziging heeft ertoe geleid dat vanaf heden ook echtscheidingen waarbij een van de partijen geen Turkse nationaliteit bezit de inschrijving kan worden uitgevoerd bij de dichtstbijzijnde Turkse Consulaat of bij de Burgerlijke Bevolkingsregisters in Turkije.

De inschrijving kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden;

 • Er moet sprake zijn van een buitenlands echtscheidingsbesluit,  
 • Het besluit moet onherroepelijk zijn verklaard in het land waar het besluit is uitgesproken.  
 • Partijen moeten gezamenlijk de aanvraag doen bij de betreffende instantie.  
 • Het relevante besluit mag niet in strijd zijn met de Turkse openbare orde en goede zeden.  

Verder dient bij de inschrijving van het echtscheidingsbesluit rekening te worden gehouden dat partner-en kinderalimentaties en dergelijke huwelijks goederenrechtelijke kwesties niet per direct worden overgenomen, dan wel uitgevoerd. Hiervoor dient wederom een gerechtelijke erkenningsprocedure te worden ingesteld bij de Turkse rechtbanken.

Mocht u een Nederlandse of Belgische scheiding hebben en uw huwelijk is in Turkije geregistreerd, laat u zich adviseren over uw mogelijkheden in deze.

dinsdag 13 augustus 2019

Geen pasfoto meer op Eigendomsbewijs!

GEEN PASFOTO MEER NODIG bij de Eigendomsbewijs (Tapu) in Turkije.

Afgelopen 15 jaar heeft de Turkse regering zich hard gemaakt voor het digitaliseren van de burgerlijke persoonsgegevens in het land. Nu is het tijd om de vruchten hiervan te plukken. Het versimpelen van de o zo bekende bureaucratie is van start gegaan. Per 10.07.2019 is de wettelijke verplichting voor het plaatsen van een gewaarmerkte pasfoto op de officiële eigendomsakte opgeheven. 

Welke actie je ook ondernam bij de Tapu, het was voorheen vereist dat je naast je ID document jezelf kon identificeren met een recent genomen pasfoto niet ouder als 6 maanden. De pasfoto werd opgeplakt in de officiële transactie boeken van de kadastrale dienst en diende bij de akte van koop en levering ondertekend te worden door de partijen. 

De opzet hiervan was om oplichtingen te voorkomen. De dienstdoende ambtenaar diende zich zo goed mogelijk te verzekeren of de identiteit van de verzoeker overeenkomt met de persoon die in de akte stond ingeschreven. 


Dit is met de digitalisering van Turkije niet meer nodig. Het verkrijgen van de allerlaatste persoonsgegevens via de landelijke digitale systeem is een kwestie van enkele minuten. Dit bespaart bijzonder veel tijd en administratie zowel voor de ambtenaar als de burger. 

Indien u het wenst kan er uiteraard nog steeds wel een pasfoto op de Tapu geplaatst worden. 

Als laatste willen wij u er op attenderen dat er op alle nieuwe uittreksels (Tapu Senedi) een zogenaamde QR-code aanwezig is. Door deze in te scannen met uw telefoon, zal het kavel zichtbaar zijn waarop uw eigendom rust. Dit is een goed hulp middel zodat u ter plekke bezwaar kunt maken wanneer er een andere kavel wordt getoond.

Heeft u vragen met betrekking tot kadastrale handelingen bij het Tapu kantoor, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

woensdag 29 mei 2019

Vredesregeling; Legitimeren van illegale bouwwerken

 9,5 miljoen mensen hebben zich binnen 1 jaar aangemeld voor de vredesregeling van de Turkse Staat met betrekking tot het legitimeren van illegale bouwwerken. Er is sprake van een illegaal bouwwerk indien voor het bouwwerk geen iskan afgifte mogelijk is. De locale Gemeente is verantwoordelijk voor de afgifte  van de Iskan. De Algemene Iskan wordt niet afgegeven zolang het bouwwerk niet voldoet aan de bouwvergunning, de veiligheidsvoorschriften en  de normen en waarden gesteld in de wet en regelgeving.

Wat is een algemene Iskan? 
Een algemeen Iskan is een schriftelijke bevestiging van de afdeling bouwzaken van de Gemeente dat het bouwwerk correct is gebouwd aan de hand van de bouwvergunning en de daartoe behorende wet- en regelgeving. Het is als het ware het 'legitimeren' van het bouwwerk voor het onroerend goed markt. Zonder een algemeen Iskan kan men geen aanspraak doen op een woonvergunning voor ieder individueel appartement in het gebouw, met het gevolg dat men geen verzoek tot een aansluiting op de lokale water- en/of elektriciteitsnet kan maken. (meer over de Iskan kunt u teruglezen op onze website Advocaat Turkije - De Iskan ).


Wat biedt de vredesregeling (Imar Barışı)? 
Laten we duidelijk maken dat de vredesregeling geen Iskan is, maar biedt de onroerend goed eigenaar een mogelijkheid om het vastgoed te laten legitimeren. De eigenaar verkrijgt uiteindelijk een "Bouw Registratie Certificaat" of wel een zogeheten "Yapı Kayıt Belgesi".

Alleen bouwobjecten die voor 31 december 2017 zijn gebouwd komen in aanmerking voor de vredesregeling. De vredesregeling is sinds 18 juni 2018 van kracht. Voorlopig is de uiterste aanvraag datum vastgesteld op 15 juni 2019 en de uiterste betaal datum op 31 juni 2019.

Hoe geschiedt de aanvraag? 
De aanvraag geschiedt digitaal via E-devlet (Turkse Digi-D) of schriftelijk bij de plaatselijke Gemeente. 

Hoe worden de registratie leges berekend? 
De registratie leges voor Bouw Registratie Certificaat worden berekend aan de hand van een rekenmodel dat men terug kan vinden op de website van de  Ministerie van Milieu en Stedenbouw.

Kortom, mocht uw vakantiehuis of appartement zijn opgeleverd zonder iskan, omdat de aannemer zijn verplichtingen aan derden niet is nagekomen of technisch failliet is gegaan , aarzel niet om met ons in contact te komen om na te gaan of u in aanmerking komt voor de vredesregeling.


dinsdag 14 mei 2019

Veilig Sparen in Turkije

Veilig Sparen in Turkije

Het hebben van een lopende rekening bij een Turkse bank spreekt voor zich als je in het bezit bent van een vakantiehuis in dit zonnige land. Al draait een simpele bankrekening veelal om het gemak van het automatisch laten betalen van de vaste maandelijkse lasten van de woning. Maar de Turkse banken bieden veel meer mogelijkheden in het kader van sparen.  

De oeroude methode is sparen met de 'oude sok', echter deze laatste manier is alleen niet zo veilig en rendabel. De veiligste wijze om te sparen is middels een spaarrekening bij de een bank. Maar wat als er echter iets gebeurt met de bank waar u geld stort? Bijvoorbeeld als de bank om een bepaalde reden wordt gesloten of als de bank failliet gaat. Hoe veilig staat je geld bij de Turkse bank, is de cruciale vraag van dit artikel.Hierover kunnen we vrij kort zijn. Alle banken en kredietinstellingen die binnen het grondgebied van Turkije zijn gevestigd zijn gedekt middels een staatsgarantie. Alle banken  staan namelijk onder het toezicht van het overkoepelend organisatie 'de BDDK'. 

Uitzondering op deze regel is ; 
- spaarrekeningen die door de Turkse banken buiten Turkije worden gehouden
- zakelijke rekeningen die onderhevig zijn aan commerciële transacties
- off-shore banken in Turkije
- spaarrekeningen bij bijkantoren van banken met hoofdvestiging buiten Turkije

De gedekte staatsgarantie bedrag is momenteel 100.000TL.  Met andere woorden ; bij een eventueel faillissement van de bank is je spaargeld tot 100.000 TL per persoon per bank gedekt. Heb je meer spaargeld? Dan is het verstandig om je spaartegoed te spreiden over meerdere banken. De verwachting bestaat dat de staatsgarantie per bank wordt verhoogd naar 200.000 TL.

De Turkse banken zijn heel concurrerend bij het vaststellen van spaarrente tarieven. Deze worden maandelijks en soms wel wekelijks aangepast. Het kan zich lonen om eerst de spaarrente tarieven van verschillende banken met elkaar te vergelijken voordat je de beslissing voor een bank neemt. Nog sterker, een vertrouwelijk gesprek met de specialist van de bank, biedt lucratieve randvoorwaarden als dat het op de website van de bank is vermeld. De meeste banken bieden zelfs een welkom bonus, als je niet eerder bij de bank klant bent geweest.

De huidige spaarrente tarieven (mei 2019);
 • Euro Spaarrekening:  0,75 - 1,50 %
 • Dollar Spaarrekening: 1,5 - 4,0 %
 • Turkse Lira Spaarrekening: 17-24 % 


Mocht u zich interesseren in de mogelijkheden maar bent beperkt in uw Turkse taal of tijd, laat u zich adviseren door onze adviseurs. 

dinsdag 19 maart 2019

Aankoop en verkoop van voertuigen met kenteken.

Aankoop en verkoop van voertuigen met kenteken; hoe werkt dat in Turkije?  


Sinds 2018 zijn de aan- en verkoop regels betreffende een voertuig behoorlijk versoepeld.   Het nieuwe reglement verzorgt de aankoop/verkoop, overdracht en de registratie van een voertuig dat zijn basis vindt in de Turkse Wegenverkeerswet ('Karayolları Trafik Kanunu'). 

Wat is er veranderd? 
Het nieuwe reglement zorgt dat alle rechtsbevoegdheden tot de verkoop, overdracht en registratie van een voertuig is overgelaten aan het Turkse Notariaat. Voorheen was dit niet zo. De verkoopakte werd weliswaar ten overstaan van de notaris ondertekend echter de tenaamstelling werd geregeld bij de plaatselijke Registratiedienst voor het wegverkeer op straffe van een geldboete. Vervolgens was men ook verplicht om de overdracht van het voertuig op te geven bij de Belastingdienst voor het verkrijgen van een vrijwaringbewijs. 

Al deze stappen zijn aldus niet meer vereist, want de plaatselijke notaris is hedendaags bevoegd de koop en levering volledig te verzorgen.

Wat is er vereist voor de overschrijving?

Let er op dat zowel de koper als de verkoper beide in persoon aanwezig te zijn bij de notaris. Uiteraard kan dit ook via een Turkse notariële volmacht.

Verder is het belangrijk dat u de papieren van de auto (Ruhsat), uw identiteitsbewijs en uw Turkse Belastingnummer meebrengt naar de Turkse Notaris.
Let er ook op dat u auto ook APK (TüvTürk) goedgekeurd is. Is dit niet het geval, dan kan de auto niet verkocht worden.


Buitenlanders zijn wettelijk verplicht om bij de aankoop en verkoop van een voertuig in bezit te zijn van een Turks Identiteitsnummer of een Turks belastingnummer voor buitenlanders. De praktijk leert echter dat een Turks belastingnummer niet voldoende is bij een verkoop transactie. Bij de aankoop en verkoop van een tweedehands voertuig is het in alle gevallen verplicht om in het bezit te zijn van een Turks identiteitsnummer. Vandaar dat het handig is om in alle gevallen in het bezit te zijn van een Turkse Identiteitsnummer. Een Turks Identiteitsnummer verkrijgt men bij de aanvraag van een verblijfsvergunning (Ikamet).

Hoe verder? 
Nadat de koop en levering, tenaamstelling en vrijwaring heeft plaatsgevonden, dient de koper zelf zorg te dragen voor een aantal belangrijke documenten.

 1. De MA kenteken; De notaris geeft automatisch een MA- kenteken nummer voor buitenlanders. Deze kentekenplaat kan worden opgehaald bij de dichtstbijzijnde Kamer van Bestuurders  ('Şoförler Odası').  
 2. De WA-Verzekering; ('Trafik sigortası')
 3. De Cascoverzekering; ('Kasko')maandag 4 maart 2019

Verplicht taxatierapport bij eigendomsoverdracht


Het is al jaren bekend dat Turkije te kampen heeft met een niet geregistreerd geld circulatie binnen het onroerend goed markt. Door het niet opgeven van de reële marktwaarde bij eigendomstransacties misloopt de overheid heel wat belastingcentjes. Het is namelijk zo dat de wettelijke eigendomsleges (tapu leges) berekend wordt over de verkoopsom die partijen zelfstandig declareren bij het Kadaster/het Tapu kantoor. En daar gaat het al mis. Hoewel de verplichte gemeentelijke WOZ-waarde een basis indicatie zou moeten zijn voor de verkoopwaarde, wijkt de daadwerkelijke verkoopwaarde veelal af. 

Nog afgezien van de misgelopen belastingcentjes blijkt de buitenlander veelal de dupe te zijn van irreële koopsommen met als gevolg dat Turkije geen stabiele handelsnaam kan creëren op de internationale onroerend goed markt. 

De ingevoerde geldboete maatregel bleek tot nu toe niet doeltreffend genoeg te zijn. Vandaar dat per 4 maart 2019 het verkrijgen van een taxatierapport verplicht wordt gesteld. Voordat de akte van koop en levering kan plaatsvinden, dient middels een erkend taxatiebedrijf een taxatierapport met de reële marktwaarde van het object in kwestie vast te laten stellen, welk ten grondslag zal dienen voor het berekenen van de eigendom overdrachtsleges.

De voorschriften zijn vastgelegd in een verordening van het Kadaster verbonden aan de Ministerie van milieu en stedelijke ontwikkeling (TKGM). Zowel bij de aankoop als bij de verkoop van een onroerend goed zal men te maken hebben met een erkend taxateur die door de overheid is goedgekeurd, de zogenoemde "SPK lisanslı uzman kişi".


Met deze nieuwe verordening zullen alle buitenlandse investeerders onderhavig zijn aan de gestelde voorwaarden, waarbij het opgesteld taxatierapport een geldigheidsduur heeft van maximaal 3 maanden vanaf de datum van uitgifte. Het verkrijgen van een nieuwe  taxatierapport binnen die 3 maanden is niet noodzakelijk tenzij er sprake is van een dusdanige wijziging aan het onroerend goed die effect zal hebben op de waarde.  Bij de nog in aanbouw zijnde gebouwen zal de waarde gebaseerd worden op de details van een voltooid object. 

Het doel van de regering mag duidelijk zijn, maar de vraag blijft of de tussenkomst van een erkend taxateur daadwerkelijk ten goede zal komen voor de buitenlander. Daarentegen is het zeker een feit dat de tussenkomst van een taxateur de eigendomsoverdracht behoorlijk zal vertragen in een land waar de economie bijzonder snel draait. 

Voor meer informatie hierover en begeleiding bij uw onroerend goed verkoop of aankoop kunt u contact met ons opnemen. 

zondag 3 februari 2019

De Turkse Limited Sirket (Besloten Vennootschap)


De Turkse Limited Şirket (Ltd.) is over het algemeen te vergelijken met de Nederlandse B.V. (Besloten Vennootschap). 
Bij een Limited Şirket moeten er minimaal 1 aandeelhouder en niet meer dan vijftig aandeelhouders (vennoten) zijn. Aandeelhouders van de onderneming kunnen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn.

Een Limited Şirket moet minimaal 10.000 TL  kapitaal inbrengen.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het kapitaal dat ze garanderen. De aandeelhouders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf tot een maximum van hun aandeel. De aandeelhouders kunnen tevens persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor belastingschulden van de onderneming.


De Limited Şirket kan geen aandelen uitschrijven. Overdracht van een aandeel  bij een limited vennootschap is pas rechtsgeldig als de overdracht middels een notariële procedure plaatsvindt en onder de voorwaarde dat de transactie ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de aandeelhouders vergadering en vervolgens opgenomen is in de het aandelenregister. 
Als er sprake is van een overdracht via een erfenis hoeven nieuwe aandeelhouders geen goedkeuring aan te vragen. Het bestuur van de onderneming is in handen van de directeuren. Een raad van bestuur is niet aanwezig en belangrijke beslissingen worden tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders genomen.

Beslissingen worden, zolang niet anders overeengekomen in de overeenkomst of er geen dwingendrechtelijke bepalingen zijn aangegeven in de Turkse Handelswet, over het algemeen bij meerderheid van aandelen genomen.
Indien partners elkaar goed kennen en vertrouwen, is de  limited vennootschap in principe een meer geschikte bedrijfsvorm als het een kleine onderneming betreft.

Overige vormen van ondernemingen in Turkije zijn:

 • Eenmanszaak (mogelijk bij verblijf van meer dan 5 jaar in Turkije)
 • Naamloze Vennootschap (Anonim Şirket)