Pagina's

dinsdag 8 november 2016

Betalen Strafrechtelijke Geldboete in Turkije

Wat zijn de vervolgacties na een strafrechtelijke geldboete? Hoe kan je als buitenlander een opgelegde geldboete betalen? Waar moet je het betalen? Kun je naar Turkije afreizen als je bent veroordeeld tot betalen van geldboete? Kan je het in termijnen betalen? Hoe weet je of de beschikking in rechte vast staat, met andere woorden of het ten uitvoer wordt gelegd? 

Als je te maken krijgt met het Turkse justitiële apparaat is het mogelijk dat je uiteindelijk wordt veroordeeld tot het betalen van een fikse geldboete. De beschikking met betrekking tot de veroordeling zal aan de persoon in kwestie op het (buitenlandse) woonadres worden betekend. Maar daarna tast je als buitenlander in het duister. Want in het vonnis wordt geen uitleg gegeven over de tenuitvoerleggingsprocedure.

Nadat een Turkse beschikking door de autoriteiten al dan niet in samenwerking met de buitenlandse autoriteiten wordt uitgevaardigd aan het adres van de veroordeelde persoon woonachtig in het buitenland en in persoon wordt betekend, treed de hoger beroep termijn van 7 dagen in werking. Na 7 dagen staat de veroordeling tot betalen van de geldboete onherroepelijk vast. Soms is het mogelijk dat een Openbaar Ministerie zich niet kan vinden in de beschikking waardoor deze instantie in beroep gaat binnen de 7 dagen. Maar dat is eerder een uitzondering dan de regel.

Als eenmaal de gerechtelijke beschikking onherroepelijk is verklaard wordt de beschikking binnen 2 à 3 maanden doorgestuurd naar de instantie voor de ten uitvoerlegging ervan. U kunt de geldboete niet betalen zolang de rechtbank de beschikking niet heeft doorgestuurd aan de instantie die belast is met de uitvoering ervan.

De tenuitvoerlegginginstantie binnen het justitiële apparaat zal een betalingsdagvaarding c.q. aanmaning uitvaardigen aan het woonadres van de veroordeelde. De uitvaardiging van de betaal opdracht zal wederom minimaal 3 à 4 maanden in beslag nemen.

Nadat de betalingsaanmaning aan de veroordeelde is betekend heeft hij 30 dagen de tijd om acties te ondernemen. Dit is mogelijk door het totale bedrag af te lossen of deze in termijnen te betalen. Indien het bedrag niet binnen de gestelde termijnen wordt afgelost, riskeert men een taakstraf of alsnog een gevangenisstraf.


Hoe kunt u de betaling doen;
U dient zich in persoon of via een advocaat te melden bij desbetreffende justitiële dienst (genoemd in de dagvaarding) die is belast met de ten uitvoerlegging ervan. Deze instantie stelt een document op  gericht aan het belastingkantoor. Hiermee meld u zich bij de balie (de kassa) van de belastingdienst waar u de geldsom volledig of conform de termijn afspraak regeling betaalt. De kwitantie van de betaling dient u wederom af te geven aan de ten uitvoerleggings dienst opdat zij de strafrechtelijke geldboete uitschrijven uit het systeem.

Het is (nog) niet mogelijk om de betaling vanuit het buitenland af te lossen of over te maken op een rekening van de Turkse belastingdienst.

donderdag 3 november 2016

Advocaat Turkije ook op Youtube

Blijf ons ook volgen op Youtube.


https://www.youtube.com/watch?v=V9xfO_fZris

Vergeet niet op Subscribe of op Abonneren te klikken.
Alvast bedankt namens ons Team.


woensdag 19 oktober 2016

Versoepeling tijdelijke invoer van personenautos

Wetswijziging; versoepeling van regels bij tijdelijke invoer van personenauto's

Voor oktober 2015 kon men een personen auto met buitenlands kenteken slechts voor 185 dagen (6 maanden) Turkije invoeren, voor gepensioneerden was dit 360 dagen (1 jaar). Na oktober 2015 werd een personenauto met buitenlands kenteken vrijgesteld voor 2 jaar verblijf binnen Turkije. Uiteraard met een aantal voorwaarden.

Of je nu een Turkse staatsburger bent of niet, iedere nationaliteit ingeschreven als woonachtig in het buitenland, kan gebruik maken van de nieuwe wijziging per oktober 2015 zolang je kan bewijzen dat je in het afgelopen 1 jaar minimaal 185 dagen in het buitenland hebt gewoond.

Nu is het zo dat per 01.09.2016 een uitzondering is gemaakt voor gepensioneerden. Gepensioneerde personen ( ongeacht dus of ze Turk zijn of geen Turk ) die voor het eerst een personenauto tijdelijk Turkije invoeren zijn vrijgesteld van de verplichting dat ze in het afgelopen 1 jaar 6 maanden buiten Turkije woonachtig zijn geweest.


Nu stelt u terecht de vraag hoe het zit met de duur van uw verblijfsvergunning voor een auto invoer vrijgesteld voor 2 jaar verblijf in Turkije. Als u met een toeristenvisum van 3 maanden het land binnenkomt krijgt u ook voor 3 maanden vrijstelling voor de auto. Maar als u binnen 3 maanden uw verblijfsvergunning verlengt, kunt u de verblijfsduur van de auto ook voor die periode laten verlengen. Dit is mogelijk door zich te melden bij de plaatselijke Douane Directie. Als u met een verblijfsvergunning binnenkomt, is de tijdsduur van uw verblijfsvergunning bepalend voor de verblijfsduur van de auto. De gestelde verblijfsduur voor een voertuig van maximaal 2 jaar mag niet worden overschreden.

De overschrijding van de gestelde maximale verblijfsduur wordt bestraft met geldboete die vrij hoog kunnen oplopen.

Overweegt u om met uw auto naar Turkije te reizen?
Zorg dat u de volgende papieren bij u hebt:

 1. geldig paspoort, 
 2. eigendomspapieren auto op eigen naam
 3. internationale autoverzekering (Een verzekering met dekking voor Turkije en geldig voor tenminste 2 jaar is voldoende. Indien de dekking niet voldoende, zijn er bij sommige grensovergangen de mogelijkheid om een verzekering bij te laten maken.) 
 4. een verblijfsdocument (visum of ikamet) geldend voor Turkije
Wanneer u de auto wilt invoeren op basis van de regeling waarbij u vrijstelling kunt krijgen van de verplichting van 185 dagen (slechts enkel voor gepensioneerden), dan dient de volgende document te kunnen aantonen:

 • Een document waarmee u kunt aantonen dat u gepensioneerd bent. (Uiteraard moeten deze documenten door een beëdigd vertaler te zijn vertaald). 

woensdag 31 augustus 2016

Winstbelasting Onroerend Goed 2016

Winstbelasting onroerend goed 2016


Het is zeer gebruikelijk dat je in de meeste West-Europese landen winstbelasting afdraagt over het onroerend goed dat je bezit. Turkije is niet bekend met dit fenomeen, althans niet in de vorm die aldaar bekend staat. Vandaar dat Turkije jarenlang een aangenaam investeringsklimaat biedt voor buitenlandse investeerders. Hoe lang dat nog gaat duren is nog maar de vraag want Turkije is bezig om zijn belastingstelsel aan te passen conform de West-Europese modellen.

De Turkse belastingstelsel kent wel de verplichte winstbelasting opgave, bij verkoop van het onroerende goed binnen 5 jaar na aankoop van het onroerende goed. Dit wordt in het Turks "değer artış kazancı" genoemd.

De verplichte belastingopgave is afhankelijk van uw persoonlijke acties. De belastingdienst stuurt u geen belastingopgave formulier toe. Elk jaar in maart dient u zelf zorg te dragen voor een belastingaangifte “gelir vergisi beyannamesi” op basis van over het afgelopen kalenderjaar.

Mocht u in het afgelopen kalenderjaar meerdere onroerende goederen verkocht hebben, dan dient u alle verkopen in hetzelfde aangifte op te geven.

De hoofdregel hierbij is:

Indien het onroerend goed binnen 5 jaar na aankoop wordt doorverkocht, is de verkoper verplicht over de meerwaarde winstbelasting te betalen.
Wanneer u de woning verkoopt na 5 jaar hoeft u geen winstbelasting te betalen.
De heffingstarieven over 2016 kunt u terugvinden op de website van Accountancy Turkije.

Let er op dat de basis voor de meerwaarde bij een verkoop niet wordt bepaald door de daadwerkelijke verkoopprijs maar aan de hand van de beschikking van de gemeentelijke WOZ waarde.

Wetsvoorstel voor winstbelasting

Al geruime tijd ligt er een wetsvoorstel voor de wijziging van de heffing winstbelasting klaar, met name voor het onderdeel winstbelasting (değer artış kazancı) over de meerwaarde betreffende verkoop van een onroerend goed in een kalender jaar.

Voor de geïnteresseerden ligt het voorstel als volgt klaar:

De percentage voor vrijstelling op de winst op de winst op onroerende goederen zijn als volgt:

Bij in bezit zijn van 2 tot 3 jaar is de vrijstelling 40%.
Bij in bezit zijn van 3 tot 4 jaar is de vrijstelling 50%.
Bij in bezit zijn van 4 tot 5 jaar is de vrijstelling 60%.
Bij in bezit zijn van 5 jaar of meer is de vrijstelling 75%.

Dus in geval dat de verkoop plaatsvindt na 8 jaar, is er een vrijstelling van 75% op de winst. De overige 25% is belast.

Een rekenvoorbeeld:

U heeft uw huis gekocht voor 100.000 TL
Na 8 jaar gaat u uw huis verkopen voor 300.000 TL
De opgebouwde winst is 200.000 TL

75% van 200.000 TL is vrijgesteld van belasting
25% van 200.000 TL ( 50.000 TL) is belast.

De geldende belastingschijven zijn dan van toepassing op 50.000 TL.

LET OP: Het wetswijzigingsvoorstel is NOG NIET van TOEPASSING.

dinsdag 5 juli 2016

Minimumloon Turkije 2016 (2e periode)

De Turkse overheid past 2 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Ieder jaar gebeurt dit op 1 januari en op 1 juli.

De Turkse overheid heeft het minimumloon voor de tweede periode van 2016 niet gewijzigd. De lonen zijn hetzelfde gebleven als de eerste periode van 2016.

source www.ec.europa.eu

Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 

MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2016 - 31.12.2016BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon1.647,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%230,58
Premie werkloosheidswet 1%16,47
Loonbelasting 15% (*)86,46
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)123,53
Stempelbelasting 7,59% (*)12,50
Totale Inhoudingen346,01
Netto Loon1300,99

TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon1.647,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%255,29
Premie werkloosheidswet 2%32,94
Totale kosten voor werkgever1.935,23

N.B.

 • De aangegeven aig is minimum, en wordt verhoogd afhankelijk van aantal kinderen dat u heeft en uw burgerlijke staat.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.399,95
 • Overheid heeft een belofte gedaan van 110,10 TL, voor werkgevers, nadere regels hierover zullen de komende dagen gepubliceerd worden.


Bron berekening netto loon via: www.csgb.gov.trdinsdag 19 april 2016

Veilig vastgoed kopen in Turkije tips voor 2016

Is 2016 een goed jaar om een vakantiehuis of een permanent woning in Turkije te kopen?Elk jaar komen er weer tienduizenden buitenlanders naar Turkije om zich (semi) permanent te vestigen in Turkije.


Sinds de oprichting van advocatenkantoor Selma Ören in 2004, heeft het kantoor te maken gehad met honderden uiteenlopende zaken die allemaal betrekking hadden op de aankoop van onroerend goed of grond in Turkije. Sommige leidden tot een rechtszaak, andere konden zonder tussenkomst van een rechter afgehandeld worden. Maar hoewel iedere cliënt en ieder probleem uniek is, is er volgens de advocate duidelijk vooruitgang merkbaar. " De Turkse vastgoed markt is de afgelopen jaren transparanter geworden en er is meer controle. Wetgeving is verbeterd en er is meer informatie beschikbaar. Daardoor zijn cliënten veel mondiger geworden en komen ze beter beslagen ten ijs. Enkele jaren geleden kwamen mensen bij mij als het leed eigenlijk al was geschied, tegenwoordig kloppen ze al in een vroeg stadium aan. En verder zijn ook makelaars en projectontwikkelaars beter geïnformeerd en bereid gedegen informatie te verstrekken. Degenen die dat niet wilden of niet deden, hebben deze laatste twee jaren -toen de markt om allerlei redenen is ingezakt - niet overleefd. Alleen solide bedrijven die hun klanten serieus nemen, hebben stand gehouden."


Tip 1
Controleer altijd of een project of woning een gelegaliseerd bouwvergunning (Iskan) heeft.  Voordat een gebouw opgeleverd kan worden, gaat de projectontwikkelaar (aannemer) naar de gemeente voor zijn Iskan. Als die is afgegeven, kan de nieuwe eigenaar ook naar de gemeente om zijn Iskan aan te vragen. Als eigenaar van het huis kunt u vervolgens een individuele Iskan aanvragen. Deze individuele Iskan is nodig om uw woning aan te sluiten op de openbare nutsvoorzieningen. Wanneer u geen Iskan hebt dan bent u aanzienlijk duurder uit voor je water en elektriciteit.


Tip2
Ga nooit zonder juridische begeleiding iets ondertekenen of betalingen doen voor zaken betreffende onroerend goed. In vele landen is de notaris de partij tussen de verkopende en de kopende partij. 

In Turkije heeft de notaris geen enkele invloed. Neem daarom altijd een juridische adviseur om de arm zodat er bijvoorbeeld o.a. een contractonderzoek gedaan kan worden. Dat betekent dat de papieren gecontroleerd worden op mogelijke valkuilen.

Een zorgvuldig onderzoek moet minimaal aangeven wat de juridische status is van een object, de solvabiliteit van de verkopende partij weergeven; "Wie is juridisch gerechtigd om de woning te verkopen, is er een Iskan afgegeven, is de verkopende partij een solide onderneming of is het een kale kip waar bij een misstand niets te halen valt? 
Wanner er sprake is van een sleutel klaar object: rust er een hypotheek op? Allemaal vragen die belangrijk zijn als je vastgoed wilt kopen in Turkije."

Tip 3
Een ander onderdeel van het onroerend goed onderzoek is het opstellen van een besteklijst. "We hebben de laatste tijd steeds meer zaken - aangespannen door zowel particulieren als door Verenigingen van Eigenaren - die betrekking hebben op niet nagekomen afspraken van de bouwer. Niets is zo vervelend om achteraf te moeten constateren dat het je woning aan bepaalde zaken ontbreekt, terwijl de aannemer die wel heeft beloofd. Je hebt van die bloedzuigers die achteraf zeggen: ja, maar dat kost extra. 
Om onprettige verrassingen achteraf te voorkomen, is het goed om van tevoren een gedegen besteklijst op te stellen."

Tags:
Iskan is een "legaliseerde bouwvergunning" welk aangeeft dat alles gebouwd is conform de bouwvergunning en de goedgekeurde bouwplannen. De aannemer krijgt deze iskan via de lokale gemeente.woensdag 30 maart 2016

Erfrecht Themadag

Na een geslaagde Themadag over Erfrecht met een groot aantal bezoekers, zijn wel allemaal wat wijzer geworden. Voor allen die deze dag gemist hebben en niet in het bezit zijn van onze folder. Kunnen deze alsnog downloaden.

Hoe regel ik mijn nalatenschap in Turkije?

Het aantal Turkije liefhebbers is met de jaren toegenomen. Deze liefhebbers hebben in de loop van de jaren geïnvesteerd in een vakantie woning of andere investeringen gedaan in Turkije. Zolang men ervan kan genieten verloopt alles tot op een zekere hoogte van een leien dakje. Maar wat als het onvermijdelijke zich voordoet, en men komt te overlijden? Dan rijst de vraag: wat te doen met de nalatenschap in Turkije?

Algemeen
De hoofdregel is dat de langstlevende echtgenoot ¼ deel van het erfgoed erft en de kinderen 3 / 4 deel. Heeft de erflater geen echtgenoot, dan erven de kinderen het geheel. Indien er geen kinderen zijn, dan erft de langstlevende echtgenoot samen met de ouders van de overledene of diens nazaten.


Men wordt automatisch erfgenaam van het erfgoed, maar beschikt niet meteen hierover. De erfgenaam dient namelijk bepaalde acties te (laten) ondernemen om daadwerkelijk erover te kunnen beschikken. De eerste stap is het verkrijgen van een verklaring van erfrecht via de Turkse kantonrechter.

De kantonrechter stelt bij akte ('de verklaring van erfrecht') vast wie de erfgenamen zijn.  Deze verklaring van erfrecht is uitvoerbaar bij voorraad maar niet onherroepelijk. Uitvoerbaar bij voorraad betekent dat je op basis van deze akte verdere stappen kunt ondernemen bij specifieke instanties, zoals de bank of het Tapu kantoor. Niet onherroepelijk betekent dat het terugdraaibaar is of intrekbaar is. U kunt hierbij denken aan een testamentair erfgenaam die later bekend wordt.  

Verklaring van erfrecht
Voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht dient u de volgende documenten aan te leveren bij uw advocaat. Houdt u er rekening mee dat voor het legaliseren van documenten, een apostille stempel nodig kan zijn.
·         internationale overlijdensakte
·         internationale uitreksel persoonsgegevens 
·         notariële verklaring van erfrecht uit  eigen land  
·         notariële advocaat volmacht
·         documentatie betreffende de erfgoederen (bank gegevens of Tapu)

Uitvoeren
Op basis van de verklaring van erfrecht moeten de erfgoederen middels aangifte gemeld worden bij de belastingdienst. Na verwerking van de aangifte worden de openstaande schulden en successierechten betaald. De belastingdienst verleent u in deze een  'schuldvrijbrief'. Met de 'schuldvrijbrief' en de verklaring van erfrecht in uw bezit kunt u verdere acties ondernemen. Als het om een banktegoed gaat dient u zich te melden bij de desbetreffende bank. Indien het om een woning gaat dient u zich te melden bij het plaatselijke Tapu kantoor.


Testament
In Turkije dient u uw testament ten overstaan van een notaris, in het bijzijn van 2 getuigen op te stellen. Testamenten opgesteld ten behoeve van buitenlanders worden door de Turkse notaris gedeponeerd bij de Centrale dienst in Ankara.

Of het raadzaam is om een testament te laten opstellen is afhankelijk van uw specifieke gezinsomstandigheden dan wel uw toekomst verwachtingen betreffende uw vermogen. Van belang is om te weten dat u uw kinderen niet volledig kunt onterven. De legitieme portie van een kind is 1/2 van de wettelijke erfdeel. De echtgenoot kan nimmer worden onterfd.

Ook buitenlandse testamenten zijn rechtsgeldig in Turkije. Wel dient deze akte alsnog door een Turkse  rechtbank te worden erkend.

Tot Slot
De hiervoor beschreven informatie is van algemene aard. Iedere rechtssituatie dient op zichzelf te worden beoordeeld. Gezien de persoonsgebondenheid van de erfrechtelijke kwesties is het raadzaam om zich persoonlijk te laten informeren over uw rechten en uw mogelijkheden. Er zijn altijd meer mogelijkheden dan u denkt.  

Voorkant
Binnenzijde


woensdag 23 maart 2016

Thema middag over Turks Erfrecht

Op Vrijdag 25 Maart 2016, wordt er een lezing gegeven over Turks Erfrecht.

De lezing kunt u bijwonen in Alanya, door u zich aan te melden via de facebook pagina van ThuisinAlanya


Zie eventueel op onze events pagina https://www.facebook.com/events/443555519171092/

Deelnemers aan de lezing krijgen na afloop o.a. de brochure "Turks Erfrecht" mee.
Voor al u vragen kunt u uiteraard gebruik maken van de vrijblijvende vragenuurtje.


dinsdag 9 februari 2016

Beslagleggen op een huisdier- ethische kwestie of niet

Enige tijd terug heb ik over de rechten van het huisdier in een appartementencomplex gehad. Een huisdier kan en mag niet zomaar worden geweerd door de vereniging van eigenaren. Ik had u uitgelegd dat een rechterlijke tussenkomst een must is.

Dit keer wil ik het hebben of het toegelaten is om een huisdier onderdeel te maken van een beslaglegging. Niet dat ik zelf heb moeten meemaken, maar afgelopen week is een oude casus ter sprake gekomen. Het was een merkwaardige zaak om aan te horen die tegelijkertijd een ethische vraag naar boven riep; mag je wel beslagleggen op een levend dier?

Tijdens een incassoprocedure was namelijk beslag gelegd op een hond, te weten een Franse buldog. Een werknemer had onder valse voorwendselen geld geleend van zijn werknemer. De werkgever had op verschillende manier getracht om het bedrag terug te krijgen. Tevergeefs. Uiteindelijk was hij het getreiter en leugens zo beu dat hij puur uit wanhoop en in alle boosheid, de hond van de werknemer had laten beslagleggen. De hond ging mee met de dierenarts totdat de schuld werd afgelost. De dierenbescherming zorgde voor de nodige media die wederom de aandacht van politieke figuren trok.
Uiteindelijk werd de schuld vereffend en de hond kon terug naar zijn baasje.

Ethische kwestie of niet, advocaat had succes. De incasso procedure had effect.

Zou het inderdaad wettelijk geregeld zijn om een huisdier in beslag te mogen nemen?
Beslag legging is geregeld onder de Turkse Incasso en Faillissementswetgeving. De wetgeving geeft duidelijk aan welke zaken niet vatbaar zijn voor beslag. Huisdieren zijn niet opgenomen in deze lijst en dus vatbaar voor beslag zou je denken.

Echter; sinds 2004 is de Wet op de Dierenrechten in Turkije geldig. Volgens artikel 5 van deze wet mag een gezelschapsdier/huisdier die verzorgd wordt binnen een woning of tuin, niet in beslag worden genomen als gevolg van een incasso procedure, tenzij het onderhoud en verzorging van het huisdier onderdeel is van een commercieel doeleinde. Met andere woorden als de schuldenaar het huisdier gebruikt om geld te verdienen, mag dit huisdier wel in beslag worden genomen.

Kortom; wettelijk is het verboden huisdieren als gevolg van een geldelijke vordering in beslag te nemen. Terug naar de casus waarin wij ons hebben verdiept. De advocaat had puur geluk dat de deurwaarder geen kennis had van de Wet op de Dierenbescherming. Ik vrees dat ze anno nu nog steeds geen kennis hebben van deze Wet. :-)

dinsdag 2 februari 2016

Bouwverplichting binnen 2 jaar

De doorgewinterde lezer zal het met me eens zijn. De Turkse wetgever blijft maar sleutelen aan de Tapu wet. Zo is artikel 35 van deze wet al zo vaak aangepast dat wij, als jurist, de tekst van de wet vaak zelf in de hand moeten houden om zeker te zijn van de inhoud.

Artikel 35 van de Tapu wet regelt de voorwaarden waarop een buitenlander of een buitenlands bedrijf een onroerend goed mag aankopen in Turkije. Met de laatste wijzigingen die zijn doorgevoerd in mei 2012 zijn er een aantal belangrijke onderwerpen aangepast. In dit artikel ga ik het voornamelijk hebben over de wijzigingen betreffende de aankoop van onbebouwde kavels.


Buitenlandse bedrijven
Voordat de wijzigingen aan de Tapu wet in mei 2012 werden doorgevoerd konden buitenlandse bedrijven zonder problemen losstaande woningen aankopen. Het aankopen van een woning/ appartement namens een buitenlands bedrijf was dus geen enkel probleem. Na de wetswijzigingen van mei 2012 is hier echter geen sprake meer van. Met de huidige wijziging mag een buitenlands bedrijf alleen in het kader van bijzondere wetgeving (zoals de Petroleumwet, de Energiewet of de Toerismewet) een onbebouwd grondstuk aankopen onder de voorwaarde dat het bedrijf binnen 2 jaar na aankoopdatum bij de ministerraad een investeringsproject voor het grondstuk indient. De aankoop procedure is gekoppeld aan een toestemmingsprocedure via de ministerraad. 

Buitenlander als natuurlijk persoon 
Het aankopen van een woning/ appartement als onroerend goed voor een buitenlands persoon neemt geen beperkingen met zich mee, mits de woning/ appartement is gelegen in een verboden gebied volgens het Ministerie van Defensie. Wel heeft de ministerraad zich het recht behouden om te allen tijde bijzondere beperkingen dan wel nadere voorwaarden betreffende aankoopprocedures op te leggen. 
De wetgever heeft met de wetswijziging van 2012 ook dezelfde bouwverplichting van 2 jaar opgelegd aan de buitenlander die een (onbebouwd) grondstuk aankoopt of reeds heeft aangekocht. 

De consequenties 
Terecht zult u zich afvragen wat er gebeurt als de buitenlander of het buitenlands bedrijf zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden, namelijk het indienen van een investeringsproject of wanneer er niet binnen de gestelde periode is begonnen met bouwen conform het investeringsproject. Zo een investeringsproject dient binnen 2 jaar na aankoop van een onbebouwd grondstuk te worden ingediend bij de ministerraad. 

Indien men ambtshalve vaststelt dat een buitenlander of het buitenlands bedrijf in strijd met de regels van artikel 35 van de Tapu wet in het bezit is van een onroerend goed, zal de buitenlandse eigenaar worden aangemaand om het onroerend goed binnen 1 jaar te verkopen. Mocht de eigenaar binnen dat jaar zelf het onroerend goed niet hebben verkocht zal het vastgoed ambtswege openbaar worden geëxecuteerd. Het executiebedrag zal met aftrek van de nodige kosten en belastingen worden uitbetaald aan de eigenaar. 

Nog steeds zijn er buitenlanders die onbebouwde kavels aankopen, maar in goed vertrouwen het eigendomsbewijs (de Tapu) op naam van een Turkse relatie stellen. Deze situatie ervaar ik zelf binnen mijn praktijk erg vaak en ik raad dit sterk af. Alle overeenkomsten die u in deze maakt met uw relatie zijn niet geldig. Laat u zich dan ook goed voorlichten en adviseren voordat uw droom een nachtmerrie wordt. 

dinsdag 26 januari 2016

Je huisdier mee naar Turkije

Een huisdier, we kennen ze allemaal, klein en groot. Voor velen is een huisdier als een gezinslid, een onderdeel van de familie. Voornamelijk wanneer het een hond of kat betreft benoemen we vaak hun karaktereigenschappen wanneer we het over hen hebben, net alsof we het over een mens hebben. Juist daarom is het soms moeilijk om tijdens een vakantie periode ‘’afscheid’’van hen te moeten nemen. Voor 1 of 2 weken kunnen de meeste, wanneer er een goed tijdelijk verblijf bij familie, vrienden of een dierenpension is gevonden nog wel zonder hen. Maar wanneer het verblijf in het buitenland voor een langere periode is, wordt het in de meeste gevallen een ander verhaal. Men wil graag de trouwe vriend mee op vakantie nemen.

Zoals jullie wellicht wel zullen begrijpen gaat dat niet zo maar en komt er wat voorbereidend werk aan te pas. Een goede voorbereiding is het halve werk, zeker wanneer het reizen met huisdieren betreft. Om de huisdierliefhebber een beetje op weg te helpen hebben we de belangrijkste punten op een rijtje gezet.

 • Allereerst is het belangrijk ervoor te zorgen dat je huisdier gezien en onderzocht wordt door een gekwalificeerde dierenarts. De dierenarts voorziet het huisdier van alle benodigde vaccinaties, gezondheid verklaringen en een dierenpaspoort. Op het moment is het nog niet nodig voor Turkije dat je huisdier gechipt is, maar dat zou in de toekomst wel kunnen veranderen.
 • De dierenarts dient het huisdier maximaal 96 uur voor transport voor de laatste maal onderzocht te hebben. 
 • Alle papieren, paspoort, gezondheidsverklaringen en vaccinaties, dienen gezien en gestempeld te worden door de afdeling van landbouw in het land van vertrek.
 • Uw dierenarts kan U precies vertellen welke vaccinaties er nodig zijn. Houd er rekening mee dat de vaccinaties niet ouder mogen zijn dan 6 maanden voor vertrek en op zijn laatst 15 dagen voor vertrek verstrekt zijn.
 • Het invoeren van ‘’gevaarlijke’’ rassen, zoals Pitbull Terriër en de Japanse Tosa is verboden.
 • Het is mogelijk om per persoon maximaal 1 kat, 1 hond, 1 vogel of 10 aquarium vissen mee te nemen, zonder bijkomende kosten. Wanneer men meerdere dieren wil invoeren wordt dit gezien als commerciële import en zijn er andere procedures van toepassing.

Wanneer het huisdier gezond is en de benodigde papieren heeft, hoeft het dier bij aankomst in Turkije niet in quarantaine. De meeste vliegtuigmaatschappijen hebben een eigen dieren vervoer beleid. Vraag hiernaar voordat U boekt, om teleurstellingen te voorkomen.

Fijne vlucht gewenst voor U en Uw trouwe viervoeter.

dinsdag 19 januari 2016

Nadere toelichting gebruik personenauto’s met buitenlands kenteken

Met ingang van 13 oktober 2015 zijn de mogelijkheden voor de tijdelijke invoer van personen auto’s met buitenlands kenteken verruimd. Voor deze wetswijziging moest de tijdelijk ingevoerde auto uit het buitenland binnen 6/12 maanden na datum invoer alweer worden uitgevoerd. Met de recente wetswijziging is de termijn van gebruik bij tijdelijke invoer verhoogd naar 24 maanden.

De auto's die net voor de wetswijziging zijn ingevoerd komen ook in aanmerking voor deze versoepelde regeling. Wel dient men zich op korte termijn bij de douane dienst te melden om zich hiervoor te laten registreren.Iedereen die in het afgelopen jaar in totaal 185 dagen in het buitenland is verbleven, mag een personenauto met buitenlands kenteken invoeren. Dat betekent dat een geïmmigreerde persoon met vaste woon- en verblijfplaats in Turkije niet gebruik kan maken van deze regeling. Wel mag zijn partner, de kinderen en de ouders van de invoerder gebruik maken van de auto zolang de invoerder zelf binnen de grenzen van Turkije verblijft. Mocht de invoerder zonder de auto Turkije tijdelijk willen verlaten, dient hij of de auto te parkeren bij een douane dienst dan wel een schriftelijke lastgeving af te geven bij de douane dienst dat niemand gebruik zal maken van de auto.  Het is aldus niet de bedoeling van deze wetswijziging om uit het buitenland voor familie en vrienden woonachtig in Turkije goedkope auto's in te voeren.

Voor nader informatie verwijzen wij u naar de Turkse Douane (Turks).

dinsdag 12 januari 2016

Toeristenval bij juwelen

Spijtig genoeg komt het nog steeds voor dat een leuke vakantie, eindigt met een lege portemonnee en een vervelend gevoel van oplichting door de gemaakte tussenstop bij een megajuwelierszaak. De periode voor juwelen aankoop is wederom aangebroken. Er wordt een sprankelend collier verkocht onder de vermelding dat dit juweeltje 18 karaat goud bevat en is versierd met echte diamanten. “Super goedkoop, in totaal maar liefst 9.000, - Euro!” wordt er dan gezegd. Hoewel er al een bevinding van spijt is aan de zijde van de consument na de aankoop van dit juweeltje, wordt er bij thuiskomst de juwelen getaxeerd. De taxatie wijst uit dat de juwelen niet de waarde of kenmerken hebben van wat is beweerd in Turkije.

De eerst zo sprankelende collier/ ring of armband, sprankelt nu minder. Er is gelogen over de waarde van het artikel en verkocht voor een te hoog bedrag! De juwelen blijken niet de beweerde kenmerken te hebben.  Er is dus wel degelijk sprake van een miskoop. Maar kan men er nog van afzien?

Voorheen was het recht voor de consumenten anders geregeld. Ik wil dan óók verwijzen naar een eerder geschreven artikel over deze misleidende verkooppraktijken.
Wanneer er sprake was van een kenmerkend gebrek aan een gekochte goed, dan had de koper - onder opzegging van de koopovereenkomst - het recht om binnen 30 dagen de gedane betaling terug te eisen. De 30 dagen termijn begon te lopen vanaf het moment dat de juwelen zijn verkocht en geleverd aan de koper. Indien de koper de verkoper niet op tijd informeert (dus: 30 dagen overschrijdt), dan was men gebonden aan de overeenkomst en kon men de overeenkomst niet meer ontbinden op de kenmerkende gebreken aan het goed. De brief tot opzeggen en terugeisen van de koopsom diende binnen die 30 dagen verzonden te zijn aan de koper.

Echter met de laatste wijzigingen in de wet en regelgeving, heeft de wetgever de 30dagen termijn verruimd met 6 maanden. Men heeft nu het recht om de overeenkomst binnen 6 maanden na aankoop/leverdatum te ontbinden, zolang te bewijzen is dat de juwelen niet de essentiële kenmerken bezitten, dan dat is beweerd door de verkoper. Dit is een ware welkom op de rechten van de consument.

Wat u moet doen om af te zien van de koop is als volgt ;
De verkoper per aangetekend schrijven op de hoogte stellen dat u de koopovereenkomst ontbindt op basis van de gebreken die de juwelen hebben. Een schrijven per mail is niet voldoende. U dient de brief aangetekend per post te verzenden binnen de 6 maanden. Ik adviseer om de opzeggingsbrief zowel per mail als per brief te doen. Uiteraard staan wij tot uw beschikking om u bij te staan met de nodige raad en daad.

maandag 4 januari 2016

Minimumloon Turkije 2016 (1e periode)

De Turkse overheid past 2 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Ieder jaar gebeurt dit op 1 januari en op 1 juli.

Onlangs heeft de Turkse overheid na een lang debat en de belofte aan werkgevers om een deel van de kosten voor zijn rekening nemen, opnieuw het het minimumloon voor 2016 bekend gemaakt.


Het brutoloon bestaat uit:
 • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.
Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 

MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 
Periode 01.01.2016 - 31.12.2016BEREKENING NETTO LOON
Bruto Loon1.647,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%230,58
Premie werkloosheidswet 1%16,47
Loonbelasting 15% (*)86,46
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)123,53
Stempelbelasting 7,59% (*)12,50
Totale Inhoudingen346,01
Netto Loon1300,99

TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 
Bruto Loon1.647,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%255,29
Premie werkloosheidswet 2%32,94
Totale kosten voor werkgever1.935,23

N.B.

 • De aangegeven aig is minimum, en wordt verhoogd afhankelijk van aantal kinderen dat u heeft en uw burgerlijke staat.
 • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.399,95
 • Overheid heeft een belofte gedaan van 110,10 TL, voor werkgevers, nadere regels hierover zullen de komende dagen gepubliceerd worden.


Bron berekening netto loon via: www.csgb.gov.tr