Pagina's

vrijdag 27 juli 2012

Werkvergunning voor Onbepaalde Tijd


Om als buitenlander in Turkije te kunnen werken dient u een werkvergunning aan te vragen waarbij de nodige documenten aan de Turkse ambassade of consulaat in uw thuisland moet worden aangeleverd. Uw werkgever dient daarnaast de vereiste documenten aan de Turkse Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid te leveren.
Voor de aanvraag van een werkvergunning dient u in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning (ikamet) met een geldigheidsduur van tenminste 6 maanden en deze moet niet verlopen zijn. Op basis van een toeristenvisum zult u niet in aanmerking komen voor een werkvergunning.

Over het algemeen gelden werkvergunningen voor 1 jaar. Indien deze vergunning verlengd dient te worden moet u dit binnen de gestelde periode aanvragen (anno 2012: 2,5 maand voor vervaldatum).

Na verlenging zal de werkvergunning 2 jaar geldig zijn. Een eventuele tweede verlenging zal vervolgens geldig zijn voor 3 jaar. Wanneer u 8 opeenvolgende jaren wettelijk in Turkije gewoond en gewerkt heeft, dan kunt u een werkvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. Uw eerdere vergunning hoeft niet opnieuw te verlengen. Wel moet u ruim van te voren de onbepaalde tijd werkvergunning bij het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid in Ankara aanvragen.


Buitenlanders die tenminste 8 jaar onafgebroken en legaal in Turkije wonen of minimaal 6 jaar in Turkije hebben gewerkt kunnen in aanmerking komen voor een werkvergunning voor onbepaalde tijd, tenzij in een bilaterale  (Belgie) of multilaterale overeenkomst tussen Turkije en een ander land anders is bepaald. Deze vergunning is dan niet gebonden aan een bepaald project, beroep of geografisch gebied.

De voorwaarden dat je tenminste 8 jaar ononderbroken en legaal in Turkije moet hebben gewoond moet u kunnen aantonen met o.a. uw eerdere verblijfsvergunningen en papieren van de vreemdelingenpolitie. Deze bewijsbrieven dienen bij uw verzoek om een werkvergunning voor onbepaalde tijd aan de Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid te worden overhandigd.

Wanneer de verblijfsvergunning verlopen is dan houdt dat in dat de werkvergunning ook niet meer geldig is. Wanneer u een werkvergunning voor onbepaalde tijd heeft en uw verblijfsvergunning verloopt, bent u verplicht dit te allen tijde aan de plaatselijke vreemdelingenpolitie te melden.

donderdag 19 juli 2012

Bedrijfsongevallen in Turkije

Turkije staat op nummer 3 van de lijst met alle wereldlanden waarbij het aantal bedrijfsongevallen het meest plaatsvinden. In het jaar 2010 hebben er in totaal 62.903 bedrijfsongevallen plaatsgevonden waarvan 1000 gevallen de levens van de werknemers hebben gekost. Dit is vastgesteld met het onderzoek van International Labour Organization (ILO). Als gevolg van deze hoge aantallen bedrijfsongevallen heeft het ministerie van Arbeid en Sociale zaken een wetsvoorstel ingediend inzake ‘de gezondheid en veiligheid van de werknemer’. Deze wet is onlangs aangenomen en inwerking getreden. Hiermee zijn hogere straffen en strengere maatregelen getroffen tegen over de werkgevers. Tevens zullen er vaker controles worden uitgevoerd door de overheid op de werkvloeren.

Het is als werknemer belangrijk dat men verzekerd in dienst is bij de werkgever. Indien een bedrijfsongeval plaatsvindt, dient in beginsel de werkgever de plaatselijke officier van justitie of de gendarme in te schakelen of in te lichten over de situatie. Blijft de werkgever in gebreke met deze verplichting zijn de werknemers ook bevoegd deze instanties in te schakelen.  De situatie dient vervolgens te worden voorgelegd aan de sociale verzekeringsinstantie (SGK) aan de hand van een verzoekschrift. De inspecteurs van de sociale verzekeringsinstantie zullen de werkplek waar het voorval heeft plaats gevonden onderzoeken en beoordelen of het ongeval werkelijk een bedrijfsongeval is geweest.


Het is verplicht dat de betreffende werknemer aanwezig is bij deze inspectie, tenzij deze niet in de toestand verkeerd om aldaar aanwezig te zijn. In dat geval dienen collega’s / getuigen van het ongeval bij de inspectie aanwezig te zijn voor een correct resultaat en verloop van het onderzoek.


De werknemer heeft recht op een herstel/rust periode die de sociale verzekeringsinstantie heeft toegekend. Binnen deze periode is er geen ontslag mogelijk. Indien de herstel/rust periode meer dan 6 weken bedraagt dan kan de werkgever de werknemer slechts ontslaan door het compensatie- of schadevergoedingsbedrag aan de werknemer uit te keren.

De werknemer heeft natuurlijk ook het recht een materiële en/of immateriële schadevergoeding te eisen van de verantwoordelijke personen van het bedrijfsongeval. Het is raadzaam een advocaat gespecialiseerd in bedrijfsongevallen en schadeclaims in de arm te nemen.

donderdag 12 juli 2012

Frauduleus Verkoop


Een buitenlands koppel boekt een leuke vakantie naar Turkije. Het bevalt ze zeer goed totdat ze een minder leuke ervaring meemaken tijdens een dagje uit naar Antalya, wat uiteindelijk een aanslag op de portemonnee werd. Een korte tussenstop bij een megajuwelierszaak duurt langer dan gepland en na een aantal uren in deze zaak wordt aan mevrouw juwelen verkocht met vermelding dat deze 18 karaats zijn en dat de stenen in de juwelen briljant zijn. Super goedkoop, in totaal maar liefst 15.000,- Euro! Ze doet een aanbetaling voor de totale koopsom en de rest zal in termijnen worden betaald. Hoewel ze al spijt heeft dat ze zich over heeft laten praten, haar stemming wordt nog slechter als ze bij thuiskomst te horen krijgt dat de juwelen niet de waarde en kenmerken hebben van wat haar door de verkoper in Antalya is verteld. Het garantiecertificaat en de factuur van de aankoop heeft ze bewaard. Telefonisch contact met het juweliersbedrijf levert slechts een vermindering van het afgesproken bedrag op, de juwelen terugnemen doen ze niet. Mevrouw zegt af te willen van de termijnbetaling die afgesproken is en haar aanbetaling wenst ze uiteraard ook terug.

Als er sprake is van een kenmerkend gebrek aan een gekochte goed, dan heeft de koper - onder opzegging van de koopovereenkomst - het recht om binnen 30 dagen zijn (aan)betaling terug te eisen. De koper hoeft geen enkele reden van opzegging te geven. De 30 dagen termijn begint te lopen vanaf het moment dat de juwelen zijn verkocht en geleverd aan de koper. De wet vereist wel dat de verkoper binnen 30 dagen schriftelijk op de hoogte moet worden gesteld van de wens van de koper om de koopovereenkomst te ontbinden en het aankoopsom terug te vorderen.

Indien de koper de verkoper niet op tijd informeert (dus: 30 dagen overschrijdt), dan is men gebonden aan de overeenkomst en kan er niet meer op de koop worden terugkomen. Wellicht dat de koper zich in een dergelijk geval kan beroepen op een ´wilsgebrek´ bij de totstandkoming van de koop. De wilsgebreken zijn geregeld onder het algemene verbintenissenrecht. Onder wilsgebreken wordt verstaan: dwaling, bedrog, dwang en misbruik van omstandigheden. Uiteraard moet men deze zaken kunnen bewijzen.

Mocht u of mensen in uw buurt in aanraking komen met dergelijke praktijken, aarzel dan niet om in actie te komen. Mondeling proberen op te lossen is een goed idee, maar zorg dat u ook op de hoogte bent van uw wettelijke rechten en mogelijkheden en maak er ook gebruik van.


zondag 8 juli 2012

Notariële volmacht in Turkije


Een volmacht is een door de client ondergetekende en door een notaris  bekrachtigd document tengunste van de gemachtigde. In dit geval uw advocaat. Zonder een volmacht van de client kunnen advocaten niet in naam van een client handelen, ze vertegenwoordigen, of gerechtelijke handelingen verrichten.
Met de volmacht stelt de client de gemachtigde in staat in zijn naam te handelen, de benodigde handelingen cq. gewenste aanvragen te doen en desbetreffende documenten in naam van de volmachtgever te ondertekenen.
De inhoud van de volmacht is afhankelijk ten aanzien van de te verrichten handelingen. Bij eventuele zakelijke opdrachten moet nadrukkelijk de handeling beknopt beschreven staan en de gemachtigde bevoegd verklaard worden. Volmachten voor advocaten kunt u laten opstellen via de Turkse notaris of uw notaris in uw eigen land.
De bevoegdheden die in het standaard advocaten volmacht worden gegeven en om uw als client  te kunnen vertegenwoordigen, zijn standaard en noodzakelijk om gerechtelijke handelingen te kunnen verrichten.
Een advocaten volmacht kan tevens uitgebreid worden met zaken die nodig zijn voor de procedure van de aankoop van het onroerend goed.  De client kan er op vertrouwen dat de aankoopprocedure in zijn/haar afwezigheid zal worden voortgezet.
Als het volmachtdocument in Turkije wordt klaargemaakt, zal het worden opgesteld en bekrachtigd worden door de plaatselijke notaris. Een bevoegd vertaler zal u bijstaan om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent voordat u de volmacht ondertekend.

maandag 2 juli 2012

Strafrecht in Turkije

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit in Turkije, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent.

U krijgt dan te maken met de rechtspraak in Turkije. Het maakt niet uit of u een Nederlands paspoort heeft, u wordt als elke andere Turkse inwoner die gearresteerd wordt behandeld. De ambassade kan er niet voor zorgen dat u vrijkomt of een voorkeursbehandeling krijgt.
U dient in Turkije een goede advocaat te nemen die het liefst nog uw belangen in uw eigen taal voor u kan behartigen.

Een goede advocatenkantoor met kennis van materie, rechtssysteem en strafzaken is een must. Geholpen worden in uw eigen taal is hierbij ook heel belangrijk, want zonder goede communicatie kan er ook geen sprake zijn van goed onderhandelen.
De Rijksoverheid van Nederland heeft een duidelijke publicatie hierover wat zeker erg nuttig kan zijn: Gearresteerd in Turkije (2011).

Deze brochure is geschreven om u en uw familie te informeren over zaken als rechtsbijstand, het strafproces, het Turkse gevangeniswezen en wat Nederlandse instanties wel en niet voor u kunnen doen.


Een kopie van deze brochure kunt u bemachtigen via de link hierboven of hieronder online lezen en eventueel afdrukken:

Ipad of IPhone Gebruikers

Bent u een Ipad of Iphone gebruiker volg onze publicaties online:


Iphone/Ipad (Safari): http://www.advocaatturkije.nl/feeds/posts/default

Flipboard Gebruikers: 

Veel collega’s van mij hebben nu een Tablet of een iPad. Dat heb je al kunnen lezen op dit blog. Nu kan ik me heel goed voorstellen dat je blogs en sites wilt gaan volgen die interessant nieuws te vertellen hebben over zaken doen, personalisering en digitalisering. Dat kan heel gemakkelijk!

Een mooi en gratis programma dat je hiervoor kunt gebruiken is FlipBoard. FlipBoard laat je in een magazine style de blogs volgen die jij interessant vindt. 

Hieronder de stappen om onze site toe te voegen aan Flipboard:  1. Ga naar Flipboard.
  2. Klik rechtsboven op het vergrootglas in de bladwijzer.
  3. Tik in het zoekscherm http://www.advocaatturkije.nl/feeds/posts/default 
  4. Voeg de website toe door op het + teken achter de juiste verwijzing te klikken.
  5. Er wordt een vakje toegevoegd aan je Flipboard. Als je op dit vakje klikt krijg je de laatste berichten van het blog te zien.