Pagina's

donderdag 26 september 2019

Ondernemingsrecht beslag op privé vermogen aandeelhouders

Zaken doen is veelal risico’s nemen. Uiteraard heeft men het voorkeur om zaken te doen met ondernemingen die kapitaal krachtig zijn. Maar de vraag is natuurlijk; hoe weet men zeker dat een onderneming vermogend genoeg is, dan wel door de tijd heen staande blijft.

Hebt u een vordering op een onderneming die niet meer solvabel is of lijkt te zijn, dan is de kans op een goede afloop bijna nihil. Een gewonnen rechtbankzaak geeft geen garantie op terugvordering en incassering van uw geld.

Als u zaken doet met een onderneming (een Turkse Ltd. of A.Ş.), dan is de onderneming als rechtspersoon uw contract partner en niet haar aandeelhouders in persoon. Indien de onderneming een "kale kip" is, kan een simpele incasso procedure jegens de onderneming niets opleveren.

Toch zijn er mogelijkheden om naast de onderneming, ook de aandeelhouders van de onderneming privé aansprakelijk te stellen. Hetgeen is mogelijk als de onderneming geld te goed heeft van haar aandeelhouders. Dan maakt de schuldeiser weldegelijk een kans om zijn vordering te verhalen op het privévermogen van aandeelhouders van de onderneming.


Situaties waarbij de aandeelhouder privé aansprakelijk gesteld kan worden zijn als volgt;

  • In gebreke zijn met de kapitaal volstorting, 
  • Geldlening afkomstig van de bedrijfsrekening , 
  • Geld verschuldigd zijn aan de onderneming m.b.t. verkregen diensten of goederen, 
  • Vorderingen ten goede van de onderneming,  die privé geïncasseerd zijn, 
  • Persoonlijke schulden, die voorgeschoten zijn door de onderneming. 

U zult begrijpen dat de boekhouding van de onderneming zeer bepalend is als bewijslast.

Kortom, mocht u een vordering hebben tegen een insolvabel onderneming terwijl de partners in dure auto’s rondrijden, of een gerechtelijke vordering tegen een bedrijf die ondertussen failliet is, of anderszins laat u zich bij ons nader adviseren over uw juridische mogelijkheden.

Of heeft u een onderneming in Turkije en u bent niet zeker van een gedegen boekhouding laat zich u adviseren door onze experts opdat u niet later met onverwachte incasso procedures tegen u en uw aandeelhouders in privé komt te staan.

dinsdag 17 september 2019

Verplichte EMailadres voor Turkse Ondernemingen

Verplichte Elektronische postadres voor Turkse ondernemingen

Turkije stapt in rap tempo over naar de elektronische, dan wel de digitale tijdperk. Hiertoe heeft de Turkse overheid onlangs een nieuwe stap gezet binnen de toepassingsgebied van de Notificatiewet. Het betreft een verordening die sinds 1 januari 2019 van kracht is, waarbij bepaalde doelgroepen verplicht zijn gesteld om in het bezit te zijn van een elektronische postadres, de zogeheten 'E-tebligat adresi'.

In het kader van de nieuwe verordening, zijn zowel de overheidsinstellingen alsmede de particuliere bedrijven en kantoren verplicht om in het bezit te zijn van een elektronische postadres om alle officiële kennisgevingen op deze elektronische adres te kunnen doen. Dit adres wordt op aanvraag afgegeven door de lokale postkantoren (PTT UETS).


Het elektronische postadres is bedoeld om alle officiële kennisgevingen afkomstig van overheidsinstanties zoals, de rechtbanken, het belastingdienst, de notariaten, de Kamer van Koophandel  en dergelijke instanties digitaal te kunnen ontvangen. De strekking van deze toepassing is om de betekening van officiële stukken aan de particuliere rechtspersoonlijkheden te versimpelen dan wel te versnellen en hiermee de werkdruk bij de overheidsdiensten zoals de rechtbank als het postkantoor te  verminderen.

Indien u eigenaar bent van een bedrijf of onderneming in Turkije neem op tijd  contact op met uw accountant of boekhouder om zeker te zijn of die reeds de aanvaag van een elektronische postadres heeft verzocht.

Uiteraard kunt u ook met al uw vragen met betrekking tot uw onderneming bij ons terecht.

dinsdag 10 september 2019

Erkenning scheiding in Turkije, Actueel 2019

Actuele Stand van Zaken September 2019
Erkenning scheiding in Turkije

Eerder hebben wij in ons artikel in 2018 met betrekking tot "Erkenning scheiding in Turkije", de procedure voor erkenning uitgelegd.

Onlangs is er een wijziging doorgevoerd in deze wet en regelgeving waardoor de uitvoeringsprocedure van de erkenning is veranderd.

In de eerder beschreven artikel, erkende Turkije een buitenlandse echtscheidingsbesluit niet per direct. Het buitenlandse scheidingsbesluit diende eerst door de Turkse rechtbank te worden erkend door middel van een kortgeding procedure, alvorens het ingeschreven kon worden in het bevolkingsregister. Sinds april 2018 is een uitzondering gemaakt op deze regel, waardoor het mogelijk is gemaakt dat Turkse nationaliteiten woonachtig in het buitenland het echtscheidingsbesluit verkregen van de buitenlandse rechtbank kunnen laten inschrijven bij het dichtstbijzijnde Turkse Consulaat. Hetgeen betekende dat deze procedure slechts van toepassing was bij personen die beide de Turkse (of dubbele) nationaliteit bezitten en dus niet van toepassing was op gemengde huwelijken.


De huidige wijziging heeft ertoe geleid dat vanaf heden ook echtscheidingen waarbij een van de partijen geen Turkse nationaliteit bezit de inschrijving kan worden uitgevoerd bij de dichtstbijzijnde Turkse Consulaat of bij de Burgerlijke Bevolkingsregisters in Turkije.

De inschrijving kan plaatsvinden onder de volgende voorwaarden;

  • Er moet sprake zijn van een buitenlands echtscheidingsbesluit,  
  • Het besluit moet onherroepelijk zijn verklaard in het land waar het besluit is uitgesproken.  
  • Partijen moeten gezamenlijk de aanvraag doen bij de betreffende instantie.  
  • Het relevante besluit mag niet in strijd zijn met de Turkse openbare orde en goede zeden.  

Verder dient bij de inschrijving van het echtscheidingsbesluit rekening te worden gehouden dat partner-en kinderalimentaties en dergelijke huwelijks goederenrechtelijke kwesties niet per direct worden overgenomen, dan wel uitgevoerd. Hiervoor dient wederom een gerechtelijke erkenningsprocedure te worden ingesteld bij de Turkse rechtbanken.

Mocht u een Nederlandse of Belgische scheiding hebben en uw huwelijk is in Turkije geregistreerd, laat u zich adviseren over uw mogelijkheden in deze.