Pagina's

maandag 25 februari 2013

Gezondheid en Veiligheid op het Werk

De Wet op de Arbo ("Wet No.6331"), inzake de gezondheids- en veiligheidsnormen voor werkgevers in Turkije, is per 30 december 2012 van kracht geworden.


Toepassingsgebied en effectiviteit van de wetgeving

Het doel van de wet is het reguleren van de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers met het oog op verbetering en handhaving van de gezondheids- en veiligheidszorg op de werkplek.

De wet is vrij ruim van opzet en beslaat alle vormen van werkgelegenheid, werk en werkplekken die behoren tot de publieke en private sectoren, ieder soort eenmanszaak, agentschap of vertegenwoordiger in de hoedanigheid van een werkgever en alle personen in de hoedanigheid van een werknemer met inbegrip van leerlingen, stagiaires en trainees, ongeacht het betrokken werkterrein met uitzonderingen daargelaten.

De uitzonderingen zijn expliciet opgenoemd in artikel 2 van de wet nr. 6331, zoals huishoudelijke dienstbetrekkingen, militaire instellingen en beroepsopleidingen voor veroordeelden en gedetineerden in het kader van revalidatie.

Het spreekt voor zich dat deze Wet niet van toepassing is op werkgevers die voor zich werken en geen personeel in dienst hebben.Gezondheid en Veiligheid

In Turkije valt Gezondheid en Veiligheid binnen het werkgebied van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid. ).

Er zijn vier belangrijke factoren met betrekking tot de gezondheids- en veiligheidsnormen en voor vraagstukken in verband met deze binnen het Ministerie.

  • Directoraat-Generaal van Gezondheid en Veiligheid (DGGV), maakt de wetgeving en beleid, geeft autorisatie aan personen, instellingen en organisaties die werkzaam zijn in Gezondheid en Veiligheidsgebied, verzorgt informatie-activiteiten, nationale en internationale samenwerking en coördinatie van de nationale Gezondheid en Veiligheid netwerk in Turkije. Gezondheid en Veiligheidscentrum (ISGUM), is verbonden met DGGV die tevens actief is op controle van werkplekken en het instellen van de standaarden hiervan.
  • Arbeidsinspectie Board controleert de naleving van de ARBO voorschriften op de werkplek.
  • Opleiding en Onderzoek Centrum voor Arbeid en Sociale Zekerheid (ÇASGEM), organiseert opleidingen voor professionals en andere gerelateerde doelgroepen voor Gezondheid en Veiligheid.
  • Sociale Zekerheid Instelling (SGK), verzamelt en analyseert de gegevens over het arbeidsverleden, vergaart beroepsmatige statistieken en verleent uitkering in gevallen van beroepsziekten en ongevallen.

Boetebedragen

Het niet naleven van de wetgeving zal leiden tot een bestuurlijke boete van drie duizend Turkse lira (3.000 TL) tot vierduizendvijfhonderd Turkse Lira (4.500 TL) voor elke maand van niet-naleving.


donderdag 21 februari 2013

Verzoening in het strafrecht

In het Turks strafrecht bestaat sinds enige jaren het concept verzoening. Hierbij wordt in een strafrechtelijke aanklachtprocedure het slachtoffer met de beklaagde partij nader tot elkaar gebracht om een verzoening te bewerkstelligen. Deze verzoeningsakte is geen intrekking van de aanklacht. In het geval dat de aanklacht wordt ingetrokken is het niet meer mogelijk om tot een verzoening te komen. Een verzoening vindt plaats indien en onder de voorwaarde dat de dader de gehele schade of een groot deel van de schade van het slachtoffer tegemoet komt.

Hoe vindt verzoening (schikking) plaats?
Zowel tijdens het vooronderzoek fase als de rechtbank fase hebben partijen de mogelijkheid tot verzoening te komen.  De autoriteiten die het onderzoek uitvoeren vragen aan de partijen of ze tot een verzoening willen komen. Er wordt door een bemiddelaar een bemiddelingprocedure gestart indien beide partijen hiermee Tijdens deze bemiddelingsperiode komen partijen telkens met de bemiddelaar om tafel. Deze bemiddelingsprocedure loopt af wanneer beide partijen overeen komen en de dader de overeengekomen afspraak uitvoert of tot stand brengt.


Is het mogelijk om in elk soort strafrechtelijke zaak tot een verzoening te komen?
Het antwoord is nee. Verzoening kan alleen bij de in het artikel 253 van de Turkse strafprocesrecht genoemde strafbare feiten:
  • Opsporing en vervolging van strafbare feiten die zijn gebaseerd op een aanklacht
  • Strafbare feiten met opzet in het spel
  • Roekeloos verwondingen geven aan het slachtoffer
  • Binnentreden van woning tegen de wil van de bewoner
  • Kidnappen of vasthouden van een kind
  • Het schenden van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot bedrijfsuitvoering, bankwezen, klantenbestand
Wie doet het verzoek tot verzoening?
Verzoening vindt plaats onder toezicht van de Officier van Justitie. Het verzoek komt van de Officier van Justitie of in opdracht van de Officier van Justitie door de politie of de gendarme. Indien het verzoek tot verzoening niet is ingediend en de strafzaak is geopend, is de strafrechter bevoegd om het verzoek in te dienen. Indien door de tegenpartij niet wordt gereageerd op het verzoek tot verzoening, dan wordt aangenomen dat het aanbod door de tegenpartij is afgewezen.

Er is verzoening, en nu?
In het geval van een verzoening dient u de overeengekomen afspraak na te komen. Bijvoorbeeld het betalen van een vergoeding of indien u afgesproken hebt dat er een bedrag wordt gedoneerd aan een goed doel of instantie en u deze verplichting nakomt in het eerste stadium van het strafproces dan wordt er geen strafproces geopend, bent u in het stadium van een rechtszaak, dan komt de rechtszaak te vervallen. 

Bij strafzaken kunt u uiteraard altijd direct contact met mij opnemen.
Raadpleeg ook onze overige pagina's over strafrecht: