Pagina's

donderdag 25 december 2014

dinsdag 11 november 2014

Wetwijzigingsvoorstel Winstbelasting Onroerend Goed 2015

Wetwijzigingsvoorstel winstbelasting onroerend goed 2015

In de meeste West-Europese landen heeft het belastingsysteem winstbelasting over het onroerend goed dat men bezit. Dat is niet het geval in Turkije. In Turkije wordt geen belasting geheven over uw vastgoed. Vandaar dat wellicht Turkije een aangenaam investeringsklimaat heeft voor buitenlanders.

Echter Turkije kent al jaren de winstbelasting heffing bij verkoop van onroerende goederen. De hoofdregel hierbij is: De verkoper is verplicht over de meerwaarde winstbelasting te betalen, indien het onroerend goed binnen 5 jaar na aankoop wordt doorverkocht.

Het vrijstellingsbedrag voor 2014 bedraagt 9.700,-TL . Dit bedrag moet u als ondergrens zien. Boven dit bedrag moet u winstbelasting betalen.

De belasting heffing over de meerwaarde varieert tussen de 15 à 35%.
Hiernaast wordt tevens 10% fonds deel (‘fonpayı’) over het overschrijdende deel ingehouden. Voor meer details over de winstbelasting percentages verwijs ik u naar mijn website.


De winstbelasting over de meerwaarde betreft alleen winstbelasting door verkoop van een onroerend goed in een kalender jaar. Dit heet in het Turks "değer artış kazancı" en is afhankelijk van uw persoonlijke opgave bij de belastingdienst. De belastingdienst zal u automatisch geen belastingopgave formulier toesturen. U dient zelf de belastingopgave te doen. Elk jaar in maart dient u een aangifte (Turks: “beyanname” te doen voor het afgelopen kalenderjaar. Als er in een kalenderjaar meerdere verkopen hebben plaatsgevonden dient u alle verkopen in het zelfde aangifte op te geven.

Nu is het zo dat de basis voor de meerwaarde bij een verkoop niet wordt bepaald door de daadwerkelijke koopprijs maar aan de hand van de referentie waarde ook wel de gemeentelijke WOZ waarde genoemd.

Rekenvoorbeeld:
U koopt een woning voor 80.000 Euro, maar op de Tapu wordt slechts 80.000 TL als referentie waarde (WOZ waarde) aangehouden. Binnen 5 jaar verkoopt u het voor 85.000 Euro maar op de Tapu houdt u de in middels gestegen WOZ waarde bedrag aan van 100.000 TL.

Het verschil in deze bedraagt 20.000TL. Na vermindering van het vrijstellingsbedrag komt u uit op de meerwaarde die u zou moeten opgeven bij de belastingdienst.

De belastingheffingen omtrent onroerend goed in Turkije zijn continu onderhevig aan veranderingen.

Mijn vaste lezers zullen weten dat de Turkse overheid de laatste 10 jaar de tapu kosten en leges behoorlijk heeft verhoogt.

De meest recente bekendmaking die gepland staat voor 2015 betreft de enorme stijging van de WOZ waarde van onroerend goed ten opzichte van de reële marktwaarde.
Dit betekent dat u bij een mogelijke verkoop van u woning, beduidend veel meer Tapu overdrachtkosten en heffingen zult gaan betalen, naast de winstbelasting (indien de verkoop binnen 5 jaar na datum aankoop geschiedt).

Het wetwijzigingsvoorstel is per november 2014 een vaststaand feit maar of het daadwerkelijk zal worden doorgevoerd moet nog worden afgewacht.


dinsdag 14 oktober 2014

Het belang van het hebben van een Turks testament

De algemene regel bij Turks erfrecht is dat de kinderen samen met de langstlevende echtgenoot automatisch erfgenamen zijn van de erflater. Vandaar dat het opstellen van een testament met betrekking tot een onroerend goed in Turkije niet noodzakelijk hoeft te zijn, zolang de erfenis uiteindelijk wordt nagelaten aan de kinderen met de langstlevende echtgenoot. Ik noem dit gemakshalve de ‘normale gezinssamenstelling’ bij erfrecht.

Wanneer er geen sprake is van een normale gezinssamenstelling, is het wel verstandig om een testament vast te laten stellen. Dit zijn situaties;

 • waarbij de erflater geen kinderen heeft of;
 • waarbij de erflater ongehuwd is, maar er sprake is van een geregistreerd partnerschap of samen woont met een partner; 
 • waarbij de erflater zijn/haar erfgenamen wil onterven.

Ik wil het dit keer niet hebben over hoe men een testament kan laten opstellen of hoe de erfrechtelijke verdeling eruit zal zien, maar meer over het belang van het hebben van een Turks testament 'in tegenstelling tot' een testament opgemaakt in eigen land.

Praktijk ervaring leert mij dat de Turkse rechtbanken eerder uitvoering verlenen aan een Turks testament als aan een testament opgesteld in eigen land van de buitenlander. Voor alle duidelijkheid: een testament opgesteld in het buitenland is net zo geldig als een testament opgesteld in Turkije. Het verschil ligt hem in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de inhoud van het testament. U begrijpt al dat dit gevolgen heeft voor de onkosten van de erfrechtelijke afwikkeling alsmede de tijd die ermee is gemoeid.


Procedure Turks testament
Bij een testament opgesteld in Turkije worden betrokken partijen uitgenodigd voor een hoorzitting waar de inhoud ervan door de rechter wordt voorgelezen. Voor de niet aanwezige partijen wordt het beëdigd vertaalde testament officieel per post in persoon betekend. De bezwaarperiode tegen de inhoud van het testament is 1 maand. Indien binnen de bezwaarperiode geen actie is ondernomen, staat het testament zoals is opgesteld tussen betrokkenen in rechte vast, ongeacht of de legitieme porties in acht zijn genomen of niet.

Procedure buitenlands testament
Een buitenlands testament echter moet voorzien zijn van een apostillestempel en van een beëdigd vertaling voordat een verzoek bij de rechtbank kan worden ingediend. Omdat het testament al in het buitenland is geopend en voorgelezen hoeft dit niet meer door de Turkse rechtbank te worden gedaan. Wel dient de rechtbank na te gaan of het testament is nageleefd conform de wens van de erflater. Hierbij is het relevant om te kunnen bewijzen en de rechter ervan te overtuigen dat naar het recht van eigen land de voorwaarden van het testament zijn uitgevoerd.

Kortom: mocht u geen normale gezinssamenstelling (man-vrouw en kinderen) hebben dan raad ik u aan om u voortijdig te laten adviseren over uw mogelijkheden bij een onverwachte  overlijdensincident, dan wel voor alle zekerheid een testament in Turkije te laten opstellen.

maandag 29 september 2014

Bereken uw verblijf in Turkije Tool


We krijgen veel vragen over de zogenaamde 90/180 regeling voor uw verblijf in Turkije.

De berekening tool is helaas niet meer beschikbaar. De nieuwe verspoelingsregeling is van kracht. Lees verder over deze regeling.


Meer over de visum regeling kunt u teruglezen in onze eerdere publicaties:

dinsdag 23 september 2014

Verkoop op Afbetaling

Iedereen is bekend met het kopen van luxe waren op afbetaling. Je koopt een auto of een wasmachine waarbij je de mogelijkheid krijgt om deze in termijnen af te betalen. Ook goederen zoals juwelen en  tapijten kun je op afbetaling aankopen. Je spreekt een termijnregeling af en krijgt het tapijt of juweel meteen mee. Dit wordt in het Turks "Taksitli Satis sozlesmesi" genoemd en is uitgebreid geregeld in de consumenten wet.

Maar sinds kort heeft de wetgever een ander soort verkoopmodel gecreëerd. Het meest belangrijke verschil met de verkoop op afbetaling is dat je de goederen pas krijgt geleverd als alle termijnen zijn afbetaald. Dit model wordt de 'ön ödemeli satış' overeenkomst genoemd en vindt zijn basis in de verbintenissen wet.

De reden dat ik hierover schrijf is dat ik op basis van meerdere klacht mails, van meestal bejaarde toeristen, de wettelijke basis van de verkoop onder afbetaling ben gaan onderzoeken. De doorsnee klacht van de toerist over een veel te dure aankoop, die men in een opwelling of onder opdringerige verkooppraktijken heeft gedaan bestaat al een tijdje.  Hoewel een veel te dure aankoop op zich geen reden is om de koop ongedaan te maken bestaan er voor de koper een aantal juridische mogelijkheden om de koopovereenkomst te ontbinden..

De consumenten wet biedt de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken, indien de (economische) kwaliteiten van het aangekochte goed niet voldoen aan de beloften van de verkoper.  Bijvoorbeeld het tapijt dat verkocht is, is geen turkse tapijt maar een chinese tapijt of de edelsteen in de ring voldoet niet aan het bijbehorende certificaat. De randvoorwaarde hierbij is dat de koper zijn verzoek tot ongedaan maken van de koopovereenkomst binnen 30 dagen na aankoopdatum schriftelijk aan de verkoper moet bekend maken. In zulke gevallen gaat het dan om het terug krijgen van de aanbetaling die men heeft gedaan.

Echter, dit is niet het geval bij het nieuwe verkoopmodel. Bij het nieuwe verkoopmodel is de verkoper niet verplicht om het gekochte goed te leveren aan de koper zolang het volledige aankoopbedrag niet betaald is.  De kopende toerist kan de koop pas ongedaan  maken indien het aangekochte goed aan hem geleverd is. Maar dit betekent dan wel dat hij de volledige aankoopbedrag eerst moet overmaken voordat hij überhaupt kan spreken over ongedaan maken van de koopovereenkomst op basis van de mogelijkheid die de consumentenwet biedt. En zolang je het aangekochte goed niet geleverd krijgt kun je niet nagaan (beter gezegd: niet bewijzen) of er sprake is van een gebrek aan het gekochte goed.

Kortom :  Zorg ervoor dat u de goederen meteen geleverd krijgt wanneer u een koop op afbetaling doet.

donderdag 11 september 2014

Veilig vastgoed kopen in Turkije tips voor 2014

Is 2014 een goed jaar om een vakantiehuis of een permanent woning in Turkije te kopen?
Elk jaar komen er weer tienduizenden buitenlanders naar Turkije om zich (semi) permanent te vestigen in Turkije.


Sinds de oprichting van advocatenkantoor Selma Ören in 2004, heeft het kantoor te maken gehad met honderden uiteenlopende zaken die allemaal betrekking hadden op de aankoop van onroerend goed of grond in Turkije. Sommige leidden tot een rechtszaak, andere konden zonder tussenkomst van een rechter afgehandeld worden. Maar hoewel iedere cliënt en ieder probleem uniek is, is er volgens de advocate duidelijk vooruitgang merkbaar. " De Turkse vastgoed markt is de afgelopen jaren transparanter geworden en er is meer controle. Wetgeving is verbeterd en er is meer informatie beschikbaar. Daardoor zijn cliënten veel mondiger geworden en komen ze beter beslagen ten ijs. Enkele jaren geleden kwamen mensen bij mij als het leed eigenlijk al was geschied, tegenwoordig kloppen ze al in een vroeg stadium aan. En verder zijn ook makelaars en projectontwikkelaars beter geïnformeerd en bereid gedegen informatie te verstrekken. Degenen die dat niet wilden of niet deden, hebben deze laatste twee jaren -toen de markt om allerlei redenen is ingezakt - niet overleefd. Alleen solide bedrijven die hun klanten serieus nemen, hebben stand gehouden."


Tip 1
Controleer altijd of een project of woning een zogenaamde iskan heeft.  Zodra een gebouw af is, gaat de projectontwikkelaar naar de gemeente voor zijn Iskan. Als die is afgegeven, kan de nieuwe eigenaar ook naar de gemeente om zijn Iskan aan te vragen. Als eigenaar heb je je Iskan nodig om o.a. een elektriciteits- en waterabonnement op eigen naam te kunnen krijgen."


Tip2
Ga nooit zonder juridische begeleiding iets ondertekenen of betalingen doen voor zaken betreffende onroerend goed. In vele landen is de notaris de partij tussen de verkopende en de kopende partij. 

Echter in Turkije heeft de notaris geen enkele invloed Neem daarom altijd een juridische adviseur om de arm zodat er bijvoorbeeld o.a. een contractonderzoek gedaan kan worden. Dat betekent dat de papieren gecontroleerd worden op mogelijke valkuilen.

Een onroerend goed onderzoek moet minimaal aangeven wat de juridische status is van een object, de solvabiliteit van de verkopende partij weergeven; "Wie is juridisch gerechtigd om de woning te verkopen, is er een Iskan afgegeven, is de verkopende partij een solide onderneming of is het een kale kip waar bij een misstand niets te halen valt? 
Wanner er sprake is van een sleutel klaar object: rust er een hypotheek op? Allemaal vragen die belangrijk zijn als je vastgoed wilt kopen in Turkije."

Tip 3
Een ander onderdeel van het onroerend goed onderzoek is het opstellen van een besteklijst. "We hebben de laatste tijd steeds meer zaken - aangespannen door zowel particulieren als door Verenigingen van Eigenaren - die betrekking hebben op niet nagekomen afspraken van de bouwer. Niets is zo vervelend om achteraf te moeten constateren dat het je woning aan bepaalde zaken ontbreekt, terwijl de aannemer die wel heeft beloofd. Je hebt van die bloedzuigers die achteraf zeggen: ja, maar dat kost extra. Of helemaal geniepig: dan staat er in de brochure heel mooi: 'met generator'. Maar is dat een generator alleen voor de lift of voor alle appartementen. Dat is nogal een verschil als de elektriciteit uitvalt en je in het donker zit." "Nog een leuke waar we zelfs even om moesten lachen: in de brochure staat: fitnessruimte. Leuk denk je, kan ik mooi wat aan mijn conditie doen tijdens mijn vakantie. Nee, 'ruimte', staat er letterlijk en dat is ook alles wat wordt geleverd. De toestellen moeten door de VVE worden aangeschaft. Om dit soort onprettige verrassingen achteraf te voorkomen, is het goed om van tevoren een gedegen besteklijst op te stellen."

donderdag 21 augustus 2014

Oplichting via volmacht

Tijdens mijn praktijk kom ik vaak oplichtingszaken in verschillende vormen tegen. Men kan namelijk dwalen tijdens het aankopen van goederen of men kan opgelicht worden door bedrog of misleiding. Maar toch blijf ik me afvragen wat de voornaamste oorzaak van oplichting is. Uiteraard het draait altijd om geld, maar geld is niet de oorzaak. Het is de reden waarom men oplicht. Mijn vraag betreft wat is de oorzaak van oplichting op zichzelf. Het antwoord is eigenlijk heel simpel: het vertrouwen in de mede - mens.

Het volgende verhaal heeft mij aangegrepen en ben overtuigd van het feit dat het u ook niet in de koude kleren komt te zitten.

Mevrouw heeft samen met haar man een appartement in Alanya aangekocht van een aannemer. In die periode heeft ze kennis gemaakt met een 'beëdigde vertaler' wiens diensten ze nodig hadden bij het tapu kantoor. .Ze waren tevreden over hem en bleven contact houden. Toen mevrouw en haar man gingen scheiden, kreeg ze de vakantie woning in Turkije toebedeeld. De helft van de woning, die op naam van de ex- man stond, zou op haar naam komen te staan. Hiervoor schakelde ze wederom de diensten in van de beëdigde vertaler en ook toen is het probleemloos verlopen. Uiteindelijk kreeg ze de volledige eigendom van de vakantie woning; de tapu op haar naam.

Omdat mevrouw een dagje ouder werd, dacht ze dat het een goed idee was om de eigendomstitel (de tapu) van haar vakantiewoning op naam van haar kinderen te zetten. Tot heden had ze altijd gebruik gemaakt van de diensten van de beëdigde vertaler waarmee ze ook bevriend was geworden. Het vertrouwen was met de jaren gegroeid. Dit verzoek legde ze wederom bij hem neer en ging ervan uit dat het probleemloos zou verlopen. Op zijn verzoek heeft zij hem de nodige notariële volmacht tot verkoop verleend, een aantal documenten ondertekend en de paperassen van de kinderen uit eigen land verschaft.  Maar na een half jaar kreeg ze van dezelfde persoon te horen dat haar woning verkocht was aan een ander. Ze dacht eest dat het een grapje was. Toen ze in de gaten had dat de beste man bloed serieus was is ze op zoek gegaan naar een advocaat om haar tapu ( de eigendomstitel ) op te eisen.  Na 2 jaar heeft ze van haar advocaat te horen gekregen dat het een verloren zaak is. U begrijpt dat mevrouw met dit verhaal voor een second opinie bij mij is gekomen.

Nu rijst de vraag of mevrouw haar woning terug kan eisen. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het bewijsmateriaal. Kan mevrouw bewijzen dat de man die ze in vertrouwen heeft genomen haar heeft opgelicht? Hoe staat het met de rechten van de kopende partij die de woning heeft opgekocht?

Mevrouw heeft aan deze meneer een notariële volmacht tot verkoop en overdracht afgegeven. Ze heeft er niet bij stil gestaan dat deze te ruim is opgesteld. In dit geval zou ik haar hebben geadviseerd om een beperkter volmacht af te geven namelijk, slechts de rechtshandeling tot verkoop en overdracht op naam van haar kinderen. Dat was ook haar bedoeling. De beëdigde vertaler had dan nooit de woning aan een derde kunnen verkopen. De derde kopende partij had dan ook nooit kunnen vertrouwen op de volmacht die de beëdigde vertaler in handen had. Vandaar dat de rechtbank de zaak ook niet bewezen heeft geacht.

Het trieste van het verhaal is dat tijdens de rechtbankzaak mevrouw te weten is gekomen dat de beëdigde vertaler haar handtekening op een leeg blad heeft ontfutseld, waarop later is bijgeschreven dat zij het verkoopbedrag heeft ontvangen. Mevrouw is de vakantiewoning kwijt maar ook haar rechten om het verkoopbedrag van de beëdigde vertaler te eisen.

In Turkije kun je met gemak een beëdigde vertaler worden. Men moet mij niet verkeerd begrijpen. Het is een respectabel beroep. Echter zolang de vertaler  datgene doet waarvoor hij is ingeschakeld - het vertaalwerk - heb ik er geen moeite mee. Maar meestal doen ze ook advieswerk en nog erger advocaatwerk, terwijl er geen Gilde of een Orde is die deze handelingen ook daadwerkelijk controleert of tot de orde roept.

donderdag 26 juni 2014

Wijzigingen procedure verkrijgen verblijfsvergunning

Actuele wijzigingen in de procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning (ikamet)

De afgelopen weken krijgen we verschillende vragen binnen met betrekking tot de gewijzigde procedure tot het verkrijgen van een İkamet. Wij trachten met dit artikel u te informeren over de actuele ontwikkelingen en wetswijzigingen inzake de verblijfsvergunningen van buitenlanders in Turkije.

Op 4 april 2013 is een nieuwe wet, namelijk de Wet voor vreemdelingen en internationale bescherming (Engelse versie wet 6458), aangenomen en is per 4 april 2014 in werking getreden. Tevens is conform deze wet een totaal nieuwe directie vastgesteld, namelijk; Hoofddirectie Migratiebeleid (in het Turks: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) in Ankara. Deze directie valt onder de verantwoordelijkheid van de Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het doel dat de overheid voor ogen heeft met deze wetgeving is het aanpassingsproces van de Turkse wetgeving conform de Europese Wetgeving. De vraag is natuurlijk: Wat gaat er precies veranderen?

Afdeling Migratiebeleid
Zoals iedereen wellicht al weet wordt een “İkamet” aangevraagd bij de dichtstbijzijnde vreemdelingenpolitie (in het Turks: Yabancılar Polisi Şubesi). De nieuwe wet brengt met zich mee dat in ieder district een Afdeling Migratiebeleid wordt opgericht waar zaken met betrekking tot vreemdelingen geregeld worden, zo ook de İkamet-procedure. Wanneer deze afdeling wordt opgericht is (ons) nog niet bekend. De vreemdelingenpolitie is voorlopig nog bevoegd de procedures zelf af te handelen.

Aanvraag İkamet bij het Turkse Consulaat 
Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet dienen de İkamet aanvragen in beginsel te worden ingediend bij een Turkse Consulaat in het land waar men verblijft. Het Consulaat stuurt de aanvraag door naar Ankara voor goedkeuring. Echter, bij deze procedure dient men binnen 20 werkdagen vanaf de datum van binnenkomst in Turkije zich in te laten schrijven in het adres registratie systeem bij de dichtstbijzijnde Afdeling Migratiebeleid. Uiteraard blijft het voor een aantal soorten verblijfsvergunningen mogelijk om de aanvraag in te dienen bij de Afdeling Migratiebeleid in het district waar men verblijft in Turkije.

Vanwege het feit dat deze nog niet zijn opgericht en er sprake is van een overgangsperiode kan dit voorlopig nog in Turkije worden uitgevoerd.

Voorwaarden voor de aanvraag
Indien men langer dan 90 dagen in Turkije wil verblijven is men verplicht een verblijfsvergunning aan te vragen. Er bestaan in totaal 11 soorten verblijfsvergunningen, de tijdelijke verblijfsvergunning is het meest gebruikelijke voor toeristen.

De wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn als volgt:

 • Geldig paspoort met een geldigheidsduur van minimaal 60 dagen na afloop van de geldigheidsduur van de aan te vragen verblijfsvergunning. 
 • Belastingnummer (vergi numarası) 
 • Bewijs van zorgverzekering in eigen land en/of in Turkije (voor Nederland: E 111 en/of E 121 formulier nodig (deze moet in het turks zijn) Uw verzekering dient in Turkije geregistreerd te worden bij het SGK. Neem voor de zekerheid Uw Turkse belastingnummer mee. 
 • Turkse bankrekening waarop aantoonbaar is dat men in staat is om in eigen onderhoud te voorzien. 


Maak van alle bovengenoemde documenten een kopie en zorg ervoor dat U minimaal 6 pasfoto’s heeft. Wanneer U in het bezit bent van een eigen woning kunt U voor de zekerheid een kopie van de Tapu meenemen of een kopie van het huurcontract.

De aanvraag:
Neem alle bovengenoemde documenten mee naar het Emniyet Müdürlügü, hier krijgt U vervolgens een formulier waarop U een aantal gegevens moet invullen, onder andere de reden van aanvraag, burgerlijke stand etc. Wanneer Uw banksaldo toereikend is en de reden van aanvraag gegrond krijgt U een briefje waarop staat dat U belasting moet betalen, dit doet U bij het belastingkantoor (Vergi Dairesi). Ook krijgt U een briefje waarop staat dat U moet betalen voor het verkrijgen van het pasje van de verblijfsvergunning, dit pasje vervangt het zogenaamde ‘blauwe boekje’. U betaald dit bedrag bij de gemeente (Belediye)waar U ingeschreven staat.

Uw nieuwe ikamet pasje. Klik om te vergroten.

Vervolgens gaat U met alle documenten en betaalbewijzen terug naar het Emniyet Müdürlügü waar U uw İkamet-procedure heeft gestart en levert alles in. Er wordt een dossier van de aanvraag gevormd en opgestuurd naar een centraal punt in Ankara. Hier wordt Uw aanvraag verder behandeld en de verblijfsvergunning zal per post naar het door U opgestuurde adres verzonden worden. Vraag aan de ambtenaar naar een indicatie wanneer U Uw İkamet kunt verwachten.


Nog even de veranderingen voor U op een rijtje:

 • Het ‘blauwe boekje’ verdwijnt, hiervoor in de plaats komt een pasje ter grootte van een bankpas.
 • Aanvragen kunnen alleen nog maar gedaan worden voor een jaar. Pas wanneer U gedurende 8 achtereenvolgende jaren in Turkije heeft verbleven komt U in aanmerking voor een lange termijn verblijfsvergunning.
 • Bewijs van Nederlandse of Turkse zorgverzekering, LET OP alleen een zorgpas is niet voldoende.
De wet kunt u nalezen (Engels en Turks) of via de  mini versie.

maandag 23 juni 2014

Minimumloon Turkije 2014 (2e periode)


De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2014, 1e periode (1 juli 2014 t/m 31 december 2014) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Appartementenpersoneel
De wetgeving maakt een onderscheid bij appartementen personeel. Er zijn meer dan 200.000 mensen die ingeschreven staan als zijnde appartment complex personeel (kapıcı). De overheid heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt waardoor er een vrijstelling is van inkomsten belasting (gelir vergisi) en bronbelasting (bronbelasting). Door de vrijstelling wordt een hoger netto inkomen uitgekeerd. De totale kosten voor de werkgever blijven uiteraard het zelfde. 

MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.07.2014 - 31.12.2014)

Personeel loon
Conciërgeloon 
(kapıcı)
Brutoloon
1.134,00 TL
1.134,00 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer (ssk 14%)
158,76 TL
158,76 TL
Premie werkloosheidswet werknemer (1%)
11,34 TL
11,34 TL
Loonbelasting 15%
64,26 TL
---
Minimum kosten aan levensonderhoud (sagri)
80,33 TL
---
(ongehuwd en geen kinderen)
Stempelbelasting (0,759%)
8,61 TL
---
Totale inhoudingen
242,97TL
170,10 TL
 Netto loon (incl agi)
891,03 TL
963,90 TL
Totale kosten voor werkgever
1.332,45 TL
1.332,45 TL

Bron: www.csgb.gov.tr

dinsdag 27 mei 2014

Buitenlandse vlag hijsen in Turkije

Ieder land heeft zijn eigen taal, cultuur gebruiken en rituelen en zo ook een eigen vlag.
Een vlag dient als landsherkenning en wordt met speciale nationale gelegenheden gehesen niet alleen door de overheid maar ook door particulieren.
In eigen land is het  toegestaan om op nationale feestdagen de vlag uit te hangen, het is immers feest.

Maar hoe zit dat  met het uithangen van uw  nationale vlag hier in Turkije?

Thuis in eigen land hoeven we daar niet zo over na te denken. Maar hier zijn we te gast en ondanks het feit dat veel buitenlanders hier semi permanent wonen en zich hier meer dan thuis voelen geeft dat ons niet het recht onze nationale vlag zomaar te hijsen.


Het hijsen van de nationale vlag anders dan de Turkse vlag mag alleeen wanneer er een nationale feestdag is, bijv Koningsdag voor de Nederlanders, Constitutionday voor de Noren. Op deze dagen mag de vlag gehesen worden maar alleen wanneer gelijktijdig ook de Turkse vlag gehesen wordt. Beiden dienen van dezelfde grootte te zijn en even duidelijk zichtbaar te zijn. Officieel gezien zou dan eerst de Turkse vlag ( thuisland) aan de linkerzijde en vervolgens uw nationale vlag ( gastland) rechts.
Indien U uw nationale vlag hijst zonder daarbij de Turkse vlag te hijsen kunt U bestraft worden met een geldboete en wordt U verzocht de vlag neer te halen.

In veel gevallen wordt het hijsen van een vlag anders dan de Turkse vlag gedoogd, maar er kan aanstoot aan gegeven worden door Uw medelanders dus let op!

We houden van Turkije, anders zouden we hier niet zijn, culturen verweven is een feest.

Dus laat het motto zijn, hoe meer vlaggen, des te groter de vreugde


woensdag 7 mei 2014

(On)terechte arbeidszaken?

Afgelopen winter heb ik me verdiept in een aantal arbeidszaken waarbij de werknemer schadevergoeding eiste van de werkgever. De werkgever was in casu de Vereniging van Eigenaren c.q. de bestuurder(s) ervan.

Tijdens de behandeling van de zaak is mij duidelijk geworden dat, hoe ongerechtvaardigd de eis van de werknemer ook mag zijn, het bewijsmateriaal die de werkgever kan overleggen bepalend is voor de uitkomst van de zaak.


Vandaar dat ik de bestuurders van de Vereniging van Eigenaren op het hart wil drukken om zorg te dragen voor het bijhouden van een zorgvuldig opgesteld personeelsdossier, voor iedere werknemer in dienstverband. De rechter verzoekt namelijk van de gedaagde bestuurder om het personeelsdossier van de werknemer te overleggen aan de rechtbank.  U begrijpt al dat bij gebreke hiervan de eis in het voordeel van de werknemer zal worden besloten. Nu zult u zich afvragen wat een personeelsdossier is en wat voor stukken een personeeldossier zou moeten bevatten.

Een personeelsdossier is een werknemersdossier met tenminste de volgende stukken:

 • een gedegen arbeidscontract
 • werkschema en/of taakverdeling
 • verklaring van goed gedrag
 • gegevens loonadministratie 
 • medische gegevens
 • opleidingen, certificaten en referenties
 • ontslagbrieven en aanmaningen


Omdat veelal de eis van de werknemer over geldelijke zaken gaat, is het verstandig om voornamelijk de loonadministratie zorgvuldig bij te houden. Hierbij moet u denken aan het kunnen bewijzen hoe het salaris is betaald, welke bedragen als salaris dan wel als vakantiegeld, overuurbetaling, feestdagenbetaling is betaald, op welke dagen de werknemer vakantie heeft genomen, hoe en op welke wijze de werkgeverslasten zijn betaald en of de werknemer alle stukken persoonlijk heeft ondertekend. Het feit dat de man namens zijn vrouw voor de maandelijkse salarisstrook ondertekend of dat een ander personeelslid het salaris in ontvangst heeft genomen heeft geen enkele rechtskracht bij een rechtszaak.

U begrijpt al dat de rol en hiermede de juridische kennis van een boekhouder of een bedrijf die de loonadministratie van de vereniging uitvoert zeer belangrijk is. Een boekhouder of een loonadministratie bedrijf die slechts de lonen en de SGK premies van een werknemer in dienst bij de VvE uitbetaald is niet voldoende. Een actievere rol is in deze vereist. Als men de juridische kennis niet in huis heeft, is het verstandig zich te laten beraden door een jurist zodat u op tijd ingelicht wordt om uw loonadministratie te verbeteren en zo voor de toekomst beter beschermd bent tegen (on)terechte arbeidszaken.
Hou er ten alle tijde rekening mee dat uiteindelijk de Vereniging van Eigenaren, indirect,  en de bestuurder, direct, aansprakelijk is en blijft voor het nakomen van de arbeidsrechtelijke verplichtingen jegens de werknemers in dienst bij de vereniging.


vrijdag 21 maart 2014

Neemt u ook liever contant geld aan dan een cheque?

Sinds een jaar of twee hebben er een aantal wijzingen plaatsgevonden betreffende het gebruik van de cheque. Voorheen kon je een gevangenisstraf krijgen als je de cheque niet betaalde, maar met ingang van de nieuwe wetgeving is dit gewijzigd. Vanaf nu wordt er een bestuurlijke boete opgelegd als je de cheque niet afbetaald.


Banken krijgen meer verantwoordelijkheid

Dankzij de nieuwe wetgeving heeft u meer zekerheid als u een cheque ontvangt in plaats van contant geld. Als de bank de waarde van de cheque niet kan incasseren dan kan de bank voor een deel van het bedrag aansprakelijk worden gesteld. Dit bedrag is afhankelijk van de waarde van de cheque.

Er mogen alleen cheques worden verstrekt met de boekjes die door de bank zijn verstrekt, waarop de persoonlijke gegevens worden vermeld. Indien men zich hier niet aan houdt en het wordt door de bank geconstateerd, dan wordt het gemeld bij het OM en bij de belastingdienst.


Let op!

Controleer altijd de gegevens op de cheque of deze overeenkomen met het legitimatiebewijs en de handtekening. Het is altijd handig voor jezelf om ook een kopie te makende cheque wel goed, of de handtekening overeenkomt met de handtekening die op het legitimatiebewijs staat. Ook is het belangrijk dat je persoonlijke gegevens en het bedrag, zowel in cijfers als in letters, correct zijn vermeld. 

Let u wel op dat u de cheque tijdig verzilvert, bij overschrijding van de termijn van verzilvering kunt u voor uw geld niet meer terecht bij de bank. Dit kunt u dan alleen nog met behulp van een gerechtsdeurwaarder. Dit brengt kosten met zich mee. Zorgt u ervoor dus, dat u op tijd verzilverd !


Misbruik wordt gestraft

Er zijn altijd mensen die misbruik maken van de mogelijkheden, zoals het opstellen van een valse cheque door het plaatsen van een handtekening en naam van een ander. Voor dit soort gevallen wordt er een gevangenisstraf opgelegd en die varieert tussen de 1 en 3 jaar. Voor het plegen van valsheid in geschrifte wordt men voor een periode van drie (3) jaar ontzegd voor het gebruik van cheques.


maandag 24 februari 2014

Bedrijfsovername in Turkije

Een nieuw onderneming oprichten of een bestaande onderneming overnemen?

Overnemen of oprichten?
Voordat een buitenlandse investeerder in Turkije een onderneming start moet ze vooraf nagaan of ze genoeg liquiditeit heeft om het financieel aan te kunnen. Ook zal ze zich af moeten vragen of ze een ondernemersrol wil vervullen in een onbekend land. Daarbij kan gedacht worden aan het netwerken, het ondernemen, het risico lopen, etc. Verder om niet te vergeten de kennis van de markt en het taalbarrière.
Een ondernemer die in Turkije investeert denkt meestal rechtstreeks aan het openen van een nieuwe onderneming. Soms is die denkwijze niet altijd terecht. Een buitenlandse investeerder kan natuurlijk ook een bestaande Turkse onderneming overnemen. De Turkse overheid heeft in dat opzicht geen grenzen vastgesteld.
Zo kan een buitenlandse investeerder met of zonder een Turkse nationaliteit een onderneming overnemen, een nieuwe onderneming oprichten of een aandeelhouder van een onderneming worden, wanneer hij/zij bevoegd is om een onderneming te starten en een werkvergunning heeft.

Bedrijven overnemen
Bij het opzoek gaan naar een bestaande over te nemen onderneming is het van belang om vooraf een aantal onderwerpen grondig uit te werken. Een van die onderwerpen is de branche. Kiest u een branche uit die u niet vreemd is. Dan zult u namelijk als kapitein van het schip door de mazen van de doolhof de juiste koers moeten aangeven. Ook zult u de branche van dichtbij moeten observeren om uw afzetmarkt en marktaandeel te kunnen bepalen en om uw concurrenten voor te blijven anders wel met uw co-ondernemers mee te kunnen praten.

zondag 2 februari 2014

Wat is een .....

Tapu:

Een tapu is een eigendomsbewijs van uw vastgoed in Turkije. Het is een uittreksel van de zogenaamde Tapu-kantoor (Kadaster), wat op de dag van afgifte is afgegeven. Het is niet meer dan een momentopname. De wijzigingen dan wel beslagen op uw huis kunt u uiteraard opvragen via het Tapu kantoor.

zaterdag 4 januari 2014

Minimumloon Turkije 2014 (1e periode)


De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2014, 1e periode (1 jan 2014 t/m 30 juni 2014) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

 • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
 • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
 • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
 • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Appartementenpersoneel
De wetgeving maakt een onderscheid bij appartementen personeel. Er zijn meer dan 200.000 mensen die ingeschreven staan als zijnde appartment complex personeel (kapıcı). De overheid heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt waardoor er een vrijstelling is van inkomsten belasting (gelir vergisi) en bronbelasting (bronbelasting). Door de vrijstelling wordt een hoger netto inkomen uitgekeerd. De totale kosten voor de werkgever blijven uiteraard het zelfde. 

MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.01.2014 - 30.06.2014)

Personeel loon
Conciërgeloon 
(kapıcı)
Brutoloon
1071,00 TL
1071,00 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer (ssk 14%)
149,94 TL
149,94 TL
Premie werkloosheidswet werknemer (1%)
10,71 TL
10,71 TL
Loonbelasting 15%
56,22 TL
---
Minimum kosten aan levensonderhoud (sagri)
80,33 TL
---
(ongehuwd en geen kinderen)
Stempelbelasting (0,759%)
8,13 TL
---
Totale inhoudingen
225,00TL
160,65 TL
 Netto loon (incl agi)
846,00 TL
910,35 TL
Totale kosten voor werkgever
1.258,43 TL
1.258,43 TL

Bron: www.csgb.gov.tr