Pagina's

donderdag 5 augustus 2010

Niet Goed Opgeleverde Gebouwen

Beste lezers,
Dit keer wil ik het hebben over een onderwerp die mij de afgelopen maanden behoorlijk bezig heeft gehouden: Klachten over niet opgeleverde dan wel gebrekkig of slecht opgeleverde zaken bij gebouwen.

Een subtiel verschil tussen beide klachten alleen wettelijk gezien zijn er grote verschillen tussen de klachten waarop het recht kan zegevieren. Ik zal hieronder uitleggen waarom.

Niet opgeleverde zaken bij gebouwen zijn zaken die toegezegd zijn door de aannemer maar die bij de oplevering niet zijn nagekomen. Men kan alsnog binnen 5 jaar na oplevering van de woning nakoming van deze incomplete zaken vorderen. Van belang in deze is dat u als koper de toezeggingen juridisch kunt bewijzen. Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele waarde. Uiteraard zijn de toezeggingen van de aannemer in zijn reclame brochures en andere verkoopmateriaal naast de verkoopovereenkomst ook geldig.
Dus zorg ervoor dat u een overeenkomst met alle toezeggingen erin schriftelijk en ondertekend van de aannemer krijgt.. Mocht u een overeenkomst met de makelaar ondertekenen zorg ervoor dat of de aannemer deze overeenkomst alsnog ondertekent dan wel dat u een schriftelijke makelaarsovereenkomst van de makelaar krijgt dat hij officieel gerechtigd is om namens de aannemer de woningen te verkopen.

Daarentegen zijn gebrekkig of slecht opgeleverde zaken, zaken die conform de overeenkomst weliswaar zijn opgeleverd alleen gebrekkig of slecht zijn opgeleverd. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen zichtbare gebreken en verborgen gebreken.
Zolang in de overeenkomst geen bouwgarantie afspraken zijn gemaakt dienen zichtbare gebreken schriftelijk binnen 1 jaar na opleverdatum van de woning aan de aannemer officieel kenbaar te maken, op straffe dat men zijn rechten in deze verliest. Hoewel een aantal uitzonderingen door de Turkse Hoge Raad in deze is gemaakt wordt in principe de algemene Iskan datum als opleverdatum vastgesteld.
Kortom zorg ervoor dat als de opgeleverde woning volgens u zichtbare gebreken toont u deze gebreken zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aannemer kenbaar te maken. Ik adviseer om de kennisgeving via de notaris aan de aannemer te betekenen. Op deze wijze wordt de inhoud van de brief ook officieel vastgesteld. Dit kan later in een eventuele gerechtelijke procedure van groot belang zijn.

De verborgen gebreken zijn gebreken aan het bouwwerk die door gebruik met de tijd zichtbaar worden. Deze gebreken dienen ook binnen 1 jaar na bekend worden aan de aannemer te worden betekend op straffe dat men zijn rechten in deze verliest.

Zowel bij zichtbare als onzichtbare gebreken heeft men het recht om binnen 5 jaar na opleverdatum nakoming of schadevergoeding te vorderen, mits de schriftelijke kennisgeving van de gebreken binnen 1 jaar na oplevering dan wel bekend worden aan de aannemer is verstuurd.

Voor alle duidelijkheid de verplichte officiële kennisgeving van 1 jaar bij gebrekkig opgeleverde bouwwerken geld alleen indien er in de overeenkomst geen bouwgarantie clausule is opgenomen. Als de overeenkomst een bouwgarantie clausule bevat kunt u te allen tijde binnen de aangegeven termijn (meestal 5 jaar) de nakoming als schadevergoeding vorderen. Uiteraard is het verstandig om de omstandigheden van iedere zaak in zijn eigen merites te laten beoordelen door een vakbekwame jurist.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij danken u voor uw commentaar.
De publicatie zal verschijnen na verificatie van onze editor afdeling.